Aktuality

Čo máme nové?

Psychosociálny tréning odborne pripravili 60 pracovníkov na prácu s vojnovými utečencami

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. júna 2022 | kategória: Pomoc Ukrajine

V Košiciach sa uskutočnil dvojdňový psychosociálny tréning pre ľudí pracujúcich s vojnovými utečencami z Ukrajiny. Viac ako 60 účastníkov získalo základne poznatky a metódy na intervenciu pre zlepšenie duševného zdravia pre deti a dospelých po prežití traumy z vojny. Podujatie organizované Arcidiecéznou charitou Košice v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou, ktoré sú súčasťou Caritas Slovakia, sa konalo 30. – 31. mája 2022 v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach.

Ženy s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou sa často s traumou vyrovnávajú samé. Pomoc hľadajú aj v charitných centrách, kde zamestnanci a dobrovoľníci poskytujú základnú oporu. Pre týchto zamestnancov Charita zorganizovala dvojdňový psychosociálny tréning. „Ten poskytol základné zručnosti, ktoré aktuálne potrebujú ľudia pracujúci s vojnovými utečencami. Účastníci tréningu svoje poznatky môžu okamžite využiť v teréne. Okrem zamestnancov a dobrovoľníkov Charity bol tréning určený pre širokú verejnosť,“ priblížil Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice.

Dvojdňový tréning pod odborným lektorovaním

Dvojdňový tréning bol organizovaný s medzinárodnou účasťou. Lektormi bol detský a vzdelávací psychológ Dr Steven Radoja zo Spojeného kráľovstva, ktorý posledných 15 rokov študoval vplyv vojny na deti. Má bohaté skúsenosti s prácou s rodičmi a pedagógmi o tom, aké sú najvhodnejšie programy na zmiernenie traumy a dlhodobého zlepšenia duševného zdravia. Dr Veronika Kubíčková je klinická psychologička, ktorá sa špecializuje na prácu s dospelými, ktorí zažili traumu v detstve alebo dospelosti. Lektorkou bola aj učiteľka žijúca v Spojenom kráľovstve Alison Rockett, ktorá sa zameriava na využívanie remeselných metód s cieľom zlepšenia zlepšovania duševného zdravia. ,,Hlavným posolstvom je, že všetci môžeme priložiť ruku k dielu. To ako s deťmi interagujeme a aký s nimi máme vzťah môže mať na ne pozitívny dopad. Nemusíme byť skúsení psychológovia, môžeme byť učitelia, sociálni pracovníci či napríklad upratovačky v škole. Každý môže mať dôležitú úlohu,’’ hovorí psychológ a lektor tréningu Steven Radoja.

Odborne pripravených vyše 60 pracovníkov

Pod ich vedením sa približne 60 účastníkov oboznámilo zo základnými metódami a postupmi pri krátkodobej a dlhodobej psychosociálnej podpory. Interaktívne workshopy boli zamerané aj na aktiváciu programu odolnosti a zvládania, podporu duševného zdravia alebo na program kreslenia a rozprávania. Medzi účastníkmi bola aj pani Khrystina: „Po prvej prednáške sme sa s kolegyňou uistili, že spôsob podpory, ktorí sme nastavili na začiatku nášho fungovania bol správny. Zároveň sme sa naučili nové psychosociálne techniky ako pracovať s deťmi a dospelými. Tréning bol pre nás veľkým obohatením.“

JOA_trening-16zJOA_trening-11zJOA-trening-5zJOA-trening-1z

JOA-trening-4zJOA_trening-2zJOA_trening-1zJOA-trening-9z

JOA_trening-3zJOA_trening-5zJOA_trening-15zJOA_trening-9z

The English version/translation:
Psycho-social training professionally prepared 60 employees for the work with military refugees

In Kosice there was conducted the 2-day psycho-social training for people working with military refugees from Ukraine. More than 60 participants gained basic knowledge and methods of intervention for the improvement of mental health of children and adults with received traumas caused by the war. The event, organized by Archdiocesan charity in Kosice together with Spiss catholic charity, that are the part of Caritas Slovakia, was conducted 30. – 31. May 2022 at the territory of Theological faculty in Kosice.

In Kosice there was conducted the 2-day psycho-social training for people working with military refugees from Ukraine. More than 60 participants gained basic knowledge and methods of intervention for the improvement of mental health of children and adults with received traumas caused by the war. The event, organized by Archdiocesan charity in Kosice together with Spiss catholic charity, that are the part of Caritas Slovakia, was conducted 30. – 31. May 2022 at the territory of Theological faculty in Kosice.

Women with children, who have run away from war, very often cope with trauma themselves. They also look for the support in charity centres, where employees and volunteers provide the basic help. For such employees Charity organized this 2-day psycho-social training. „It provided basic skills, which are nowadays needed for people working with war refugees. Training participants can immediately use their knowledge in this field. Except employees and volunteers of Charity, the training was also intended for the general public,“ Cyril Korpesio, Director of Archdiocesan charity in Kosice, explained.

Two-day Training With Professional Lecturing

The two-day training was organized with an international participation. One of the lecturers was a Children’s and Educational Psychologist, Dr Steven Radoja, from the United Kingdom, who has been studying the war impact on children for the last 15 years. He has had a lot of experience in working with parents and teachers about the best programs on mitigating the trauma and long -term improvement of mental health. Dr Veronika Kubíčková is a clinic psychologist, who specializes in working with adults, who received trauma as a child or as an adult. One more lecturer was a teacher who lives in the UK, Alison Rockett, who focuses on the use of crafting methods to improve mental health. ,,The main message is that everybody can be involved in this activity. The way we interact with children and what relation we have with them can have a positive impact on them. There is no necessity to be an experienced psychologist, this can be a teacher, a social worker or for example a cleaner in the school. Everyone can have an important task,’’ psychologist and lecturer of the training Steven Radoja says.

More than 60 professionally prepared employees

With their lecturing almost 60 participants got aware of the basic methods and practices of the short-term and long-term psycho-social support. Interactive workshops were also directed to the activation of resistance and management program, support of mental health or to the drawing and speaking program. Among the participants there was also a lady Khrystina: „After the first lecture my colleague and I became sure, the method of support that we have implemented since the beginning of our functioning was correct. But at the same time we have studied new psycho-social technics how to work with children and adults. The training was a great enrichment for us.“

This educational event was a part of the project of Archdiocesan charity in Kosice and Spiss catholic charity in cooperation with Jersey Overseas Aid Department. Both charities are the members of Caritas Slovakia.

Jersey_Overseas_Aid_60799

Súvisiace články