Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS

 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) poskytuje komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín v pohodlí ich domova. Službu poskytujú zdravotné sestry a je určená najmä imobilným a ťažko mobilným pacientom po prepustení z nemocnice, po úraze, operáciách, cievnych mozgových príhodách, chronicky chorým a onkologickým pacientom. Služba je pre pacientov bezplatná, je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.
 • ADOS a jej sestry pomáhajú pacientom aj ich rodinám pri odbornej starostlivosti o chorého, vykonávajú činnosti podporujúce zdravie a prispievajú k prevencii pred zhoršením zdravotného stavu. Sú riešením pre chorých, ktorí nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie alebo na rehabilitáciu do zdravotníckych zariadení. Pri vážnych zdravotných stavoch pomáhajú dôstojne prežiť posledné chvíle v kruhu rodiny i pohodlí domova.

ados-2

ados-3-

ados-4-

 • ošetrovanie rán, preležanín (dekubitov) a vredov predkolenia,
 • preväzy rán,
 • ošetrovanie stómií,
 • podávanie injekcií a infúzií,
 • starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou, ezotracheálnu kanylu,
 • cievkovanie (len ženy),
 • starostlivosť o močový katéter.
 • odbery krvi, moču, výtery hrdla, recta,
 • odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma,
 • špeciálna rehabilitácia.
 • Službu musí odporučiť praktický lekár, ošetrujúci lekár špecialista, zdravotnícke zariadenie alebo o ňu požiada samotný pacient. Po predložení lekárskych správ sestra ADOS navštívi domácnosť pacienta, aby sa oboznámila so zdravotným stavom a pripravila návrh na domáce ošetrovanie. ADOS má uzatvorenú zmluvu o úhrade poskytovanej zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami. Úkony a ošetrenia pacientov sú bezplatné – hradené z verejného zdravotného poistenia.

ados-2

ados-3-

ados-4-

 • Sestry ADOS poskytujú pacientom zdravotnícke úkony (ošetrovanie rán, preležanín, stómií, podávanie injekií, cievkovanie a pod.). Služby ADOS sú bezplatné – hradené z verejného zdravotného poistenia.
 • Opatrovateľky poskytujú prijímateľom sociálne úkony (pomoc s úkonmi sebobsluhy, nevyhnutné práce v domácnosti, kontak so sociálnym prostredím, sprievod k lekárovi a pod.). Služba sa poskytuje na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktorú vydáva obec/mesto, kde má záujemca trvalý pobyt. 
 • Opatrovateľská služba – seniori a zdravotne znevýhodnené osoby v domácom prostredí potrebujú nielen odborné ošetrovanie, ale aj pomoc pri bežných úkonoch. Túto starostlivosť zabezpečujeme formou opatrovateľskej služby.
 • Prepravná služba – osoba so zdravotným znevýhodnením alebo zlým zdravotným stavom sa vďaka nej môže dopraviť k lekárovi alebo do zdravotníckeho zariadenia.
 • Domov pokojnej staroby – pobytová služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej osoby.