Špecializované sociálne poradenstvo

Arcidiecézna charita Košice (ďalej len „ADCH“) poskytuje odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo (ďalej len „ŠSP“) v zmysle § 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na základe udelenej akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

 

Nepriaznivá sociálna situácia sa v zmysle zákona o sociálnych službách považuje ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzením jej schopnosti sa spoločenský začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:

a)z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b)pre svoje životné návyky alebo spôsob života,

c)pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

d)z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,

e)pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

ŠSP je zameraná hlavne na:

a)  prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby,

b)zachovanie, obnovu alebo rozvoj fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,

c)riešenie krízovej sociálnej situácie,

d)prevenciu sociálneho vylúčenia.

Cieľová skupina: osoby bez domova, odchovanci detských domovov, nezamestnané osoby, nízkopríjmové skupiny, osoby v hmotnej núdzi, občania rómskej komunity, ťažko zdravotne postihnuté osoby, seniori v nepriaznivej sociálnej situácií.

Poradenstvo sa poskytuje bezodplatne.

 

*V podmienkach ADCH je poskytované ŠSP ambulantnou a terénnou formou.

 

Kontakt

Poradňa Košice
Mgr. Tatiana Brehuvová, Mgr. Jana Cárová, špecializovaný sociálny poradca
Bočná 2,
040 01 Košice
mobil: 0910 842 577, 0910 852 110
poradna.kosice@charita-ke.sk
Poradňa Michalovce
Mgr. Marta Stanková,  Mgr. Ľubica Raganová, špecializovaný sociálny poradca
Okružná 3567,
071 01 Michalovce
mobil: 0911 174 094
poradna.michalovce@charita-ke.sk
Poradňa Humenné
Mgr. Veronika Bačová, špecializovaný sociálny poradca
Kukurelliho 1498/10,
066 01 Humenné
tel: 0910 842 610
poradna.humenne@charita-ke.sk
Poradňa Lipany
Mgr. Mária Forgáčová, špecializovaný sociálny poradca
Kpt. Nálepku 19,
082 71 Lipany
poradna.lipany@charita-ke.sk
Poradňa Bardejov
Mgr. Monika Barnová, špecializovaný sociálny poradca
Pri štadióne 23
082 01 Bardejov
mobil: 0911 284 235
poradna.bardejov@charita-ke.sk
Poradňa Prešov 
Mgr. Jana Kováčiková, špecializovaný sociálny poradca
Hlavná 81,
080 01 Prešov
mobil: 0910 842 594
poradna.presov@charita-ke.sk