Komunitné centrá

Komunitné centrum poskytuje komplexné, odborné a iné činnosti i aktivity jednotlivcom, rodinám ako aj celej komunite. Ich poslaním je prispieť k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb na individuálnej a lokálnej úrovni. Vytvárajú priestor všetkým obyvateľom komunity na zlepšenie kvality života, elimináciu sociálneho vylúčenia, hľadanie riešenia nepriaznivej sociálnej situácie a sebarealizáciu jednotlivcov.  V komunitnom centre poskytujeme odborné a ďalšie činnosti podľa § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v planom znení.  V rámci Arcidiecéznej charity Košice poskytujeme túto službu v mestách Lipany, Sečovce, Stropkov a Pavlovce nad Uhom

V-napredovaní-detí-z-miestnej-komunity-napomáha-činnosť-Komunitného-centra-v-Stropkove-1

Karneval_2

Okrem komplexnej pomoci pre jednotlivcov, rodine ako aj celej miestnej komunite pripravujeme priestor na sebarealizáciu, voľnočasové aktivity a vzdelávanie. Komunitné centrá sú ideálnym miestom na stretávanie obyvateľov komunít, podpory sociálnej inklúzii a integrácie. Činnosti sú v jednotlivých centrách jedinečné a pripravované s ohľadom na záujem a potreby danej komunity. 

  • Aktívne pracujeme so skupinou detí zo znevýhodneného prostredia v predškolskom veku v rámci predškolského klubu. Zameriavame sa aj na nízko prahové aktivity, efektívne trávenie voľného času detí, krúžkovú činnosť, doučovanie alebo športové aktivity. V komunitnom políčku učíme deti záhradníctvu. Pre žiakov zabezpečujeme podporu vo vzdelávaní formou doučovania a zlepšovaním počítačovej gramotnosti.
  • Pravidelne pripravujeme témy a stretnutia pre mladých dospelých, rodičov alebo seniorov. Pripravujeme preventívne programy na témy: Ústna hygiena; Šikanovanie a slušné správanie; Obchodovanie s ľuďmi; Prevencia pred zneužívaním na internete; Príprava na rodičovstvo; Prevencia pred podomovými podvodníkmi; Prevencia násilia páchaného na deťoch; Finančná gramotnosť; Hospodárenie v rodinách; Zamestnanosť.
  • Pre dospelých prijímateľov v Sečovciach sme zriadili krajčírsku dielňu, kde rozvíjajú svoje pracovné zručnosti. V Pavlovciach je pravidelnou aktivitou pečenie vianočných oblátok.
  • V priestoroch centra sa pravidelne slúži svätá omša ako priestor na rozvoj spirituality a duchovných potrieb pre prijímateľov. Rovnako vypomáhame miestnym kňazom a rehoľníkom pri príprave na prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania.

Od novembra 2019 pokračujeme v realizácii národného projektu s názvom „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza“ v Komunitných centrách v Lipanoch, Pavlovciach nad Uhom a Sečoviach. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V roku 2020 Komunitné centrum Stropkov sa úspešne zapojilo do realizácie národného projektu s názvom Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Komunitné centrum v Stropkove je od septembra 2019 zapojené v projekte s Caritas Austria s názvom „Pracujeme na sebe, chceme byť lepší v škole“.