Jedáleň

Ide o inú formu sociálnej služby podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba (ďalej len „osoba“) nachádza, zaradenú do podporných služieb poskytovaných Arcidiecézou charitou Košice.

 

Cieľ: riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku osoby.

Cieľová skupina:

  1. osoby ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
  2. majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a
  3. dovŕšili dôchodkový vek. 

Spôsob poskytovania služby: na určitý čas dohodnutý v zmluve.

 

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti osobám uvedených v písmene b a c.

 

Podmienky poskytovania služby:

  1. vyplnená žiadosť o zabezpečení poskytovania sociálnej služby,
  2. fotokópiu dokladu o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovni,
  3. predloženie dokladu totožnosti.

Miesto jedálni:

Jedáleň Humenné    

Kukorelliho 1498/10, 066 01 Humenné

Telefón: 057 775 70 74

 

Jedáleň Vojčice

Školská 396, 076 22 Vojčice

Telefón: 056/ 676 14 02

 

Úhrada za sociálnu službu v Jedálni Humenné

 

1.Výška dôchodku:              cena za obed

do 135 € 1 €
136 – 185 € 1,40 €
186 – 235 € 1,60 €
236 – 285 € 1,80 €
286 – 335 € 2,00 €
336 – 385 € 2,30 €
386 – 435 € 2,60 €
nad 436 € 3,00 €

 

2.        Donáška za stravu:                 0,20 €

3.        Osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi sa v priestoroch Jedálne v Humennom poskytuje polievka v sume 0,20 €

 

Úhrada za sociálnu službu v Jedálni Vojčice

Cena obeda: 2,20 €
Dovozné pre klientov z obce Vojčice: 0,20 €
Dovozné pre klientov z mestskej časti Milhostov: 0,35 €
Dovozné pre klientov z Trebišova: 0,40 €

 

Cena za jeden obed celkom sa vypočíta ako súčet ceny obeda a dovozného.