Jedáleň

Podávanie stravy v jedálni alebo prostredníctvom donášky stravy do domácnosti je sociálna podporná služba, ktorou sa prispieva k zvyšovaniu kvality odkázaných osôb a seniorov. Prostredníctvom služby sa snažíme o podporu čo najvyššej miery sebestatočnosti prijímateľov. Túto službu máme k dispozícii v meste Humenné a vo Vojčiciach.

obal-najedlo

  • Jedáleň je podporná služba, ktorou sa poskytuje stravovanie ambulantnou formou, t.z. že prijímateľ priamo prichádza do miesta poskytovania sociálnej služby alebo prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby. Cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej podpornej služby pre odkázané osoby, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť klienta.
  • Jedáleň podľa § 58 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.
  • Táto služba je určená fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek.
JEDÁLEŇ HUMENNÉ:
Cena obeda: 2,00 €.
Cena donášky: 0,20 €. 
* Osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi sa v priestoroch Jedálne v Humennom poskytuje polievka v sume 0,20 €.
JEDÁLEŇ VOJČICE:
Cena obeda: 2,70 €.
Cena donášky: pre klientov z obce Vojčice: 0,20 €; klienti z mestskej časti Milhostov: 0,35 €; klienti z Trebišova: 0,40 €.
* Cena za jeden obed celkom sa vypočíta ako súčet ceny obeda a dovozného.
* Cena dovozného počas dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja sa zvyšuje jednotne pre všetkých stravníkov o 0,50 €