Prepravná služba

Na podporu autonómie a sociálneho kontaktu ľudí so zdravotným znevýhodnením a obmedzenou možnosťou pohybu ponúkame v meste Košice prepravnú službu. Vozidlo prepravnej služby charity pomáha vyplniť medzeru v doprave pre zdravotne znevýhodnených a umožňuje prístup k cenovo dostupnému a spoľahlivému cestovaniu v rámci Košíc. Skúsený vodič a prispôsobené vozidlo sú bezpečným riešením mobility k lekárovi, na rehabilitáciu alebo na dohodnutú spoločenskú aktivitu. Výhodou je cenová dostupnosť, flexibilita, bezpečnosť, pohodlie a sociálny kontakt.

Prepravná-služba-2

Prepravná-služba-1

Prepravná-služba-3

 • Prepravná služba je ideálnym riešením na prepravu pre osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov alebo pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu či orientácie. Túto sociálnu službu poskytuje Arcidiecézna charita Košice v meste Košice a blízkom okolí.
 • Prepravná služba podľa § 42 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu a obmedzenou schopnosťou orientácie.
 • Táto služba je určená fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorom, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo obmedzenou schopnosťou orientácie. Oprávnenosť služby žiadatelia preukážu vodičovi občianskym preukazom alebo preukazom ŤZP.
 • Ideálne je mať rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie prepravnej služby, ktoré vydáva mesto.
 • Službu môžete využiť každý pracovný deň v čase od 7:00 do 15:30 hodiny. Potrebné je objednať si službu vopred na telefónnom čísle 0910 842 623.
 • Vďaka nej sa môžete presunúť z pohodlia svojho domova:
 • do zdravotníckych zariadení (lekár, rehabilitácia, nemocnica,…)
 • do sociálnych zariadení (domov sociálnych služieb, denný stacionár,…)
 • do verejných inštitúcii (mestský úrad, notár, Sociálna poisťovňa,…)
 • na spoločenské podujatie, vlak, návštevu alebo inú príležitosť.
 • Ďalšou výnimočnosťou a výhodou je prepojenie a dopĺňanie služby s ďalšími sociálnymi službami Arcidiecéznej charity Košice. Chorým vieme zabezpečiť ošetrovateľskú starostlivosť v pohodlí domova pacienta. Sestry ADOS prichádzajú do domácností chorých, aby zabezpečili ošetrovanie rán, dekubitov, podali infúznu alebo injekčnú liečbu, predchádzali zdravotným komplikáciám, poskytli rehabilitáciu i zmiernili utrpenie. Seniori v domácom prostredí potrebujú nielen odborné ošetrovanie, ale aj pomoc pri bežných úkonoch, odbornú opateru, pomoc a starostlivosť alebo sprevádzanie. Túto starostlivosť zabezpečujeme formou opatrovateľskej služby. Opatrovateľky počas pracovných dní zabezpečujú starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb. K dispozícii je aj možnosť požičania si kompenzačnej pomôcky v rámci sociálnej služby.