Krízové centrum

KRÍZOVÉ CENTRUM PRE MATKY S DEŤMI v Košickej Novej Vsi ponúka 2 druhy sociálnych služieb pobytovou formou: útulok a nocľaháreň.  Celoročne poskytované služby krízovej intervencie ponúkajú dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci i odborné poradenstvo. Služby sú prepojené a doplnené ďalšími, ktoré sú možnosťou ako dočasne pomôcť rodinám bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách. Zariadenie sa nachádza v budove bývalej základnej školy, ktorá je upravená po potreby krízového centra, v tichej lokalite mestskej časti Košická Nová Ves.

Nové-auto-vďaka-dobročinného-večera-Spolu-pre-Slovensko_2

KC.z

KC-sport

 • Vytvorením dočasného domova sa snažíme prijímateľov plnohodnotne začleniť do spoločnosti. Odbornými činnosťami prijímateľov motivujeme k samostatnému a nezávislému životu. Záujmovými činnosťami u prijímateľov rozširujeme znalosti a osvojujeme nové zručnosti. Súčasťou aktivít je rozvoj pracovných zručností s cieľom následného uplatnenia na trhu práce. Doplnkové služby napomáhajú pri samostatnosti a sebestačnosti prijímateľov.
 • Sociálnu službu poskytujeme pre matky s deťmi, rodiny s deťmi a osamelé ženy, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.
 • Pre deti, mládež aj dospelých vytvárame paletu služieb, ktoré napomáhajú pri samostatnosti a sebestačnosti prijímateľov. 
 • Tvorivé dielne, v rámci ktorých prijímatelia rozvíjajú pracovné zručnosti, aby sa dokázali následne lepšie uplatniť na trhu práce. V krízovom centre máme zriadenú hrnčiarsku dielňu, kde prijímatelia môžu tvoriť hlinené predmety. Krajčírska dielňa slúži na rozvoj šitia u prijímateľov, vďaka ktorým si dokážu opraviť vlastné oblečenie alebo ušiť napríklad platené tašky.  Činnosti zamerané na rozvoj kuchárskych zručností, pri ktorých prijímateľov učíme rýchle a zdravé varenie z dostupných surovín.  Aktivity zamerané na rozvoj záhradníctva s cieľom edukácie v oblasti starostlivosti o záhradu.
 • V zariadení máme vytvorený dobrovoľnícky program zameraný na doučovanie a mentorovanie detí. Dobrovoľníci v dohodnutom časovom rámci pomáhajú prideleným žiakom s prípravou do školy alebo doučovaním vybraných predmetov.
 • V centre ponúkame prijímateľom aj priestor na rozvoj duchovných a spirituálnych potrieb na základe spolupráce s Univerzitným pastoračným centrom a dobrovoľníkmi.

Nocľaháreň je sociálnou službou krízovej intervencie poskytovanou podľa § 25 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

Služby sú poskytované celoročne a pobytovou formou pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Kapacita služby je 20 prijímateľov.

Poskytované služby:

 • ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
 • sociálne poradenstvo,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín; vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny; upratovanie; pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; záujmová činnosť.

Útulok je sociálnou službou krízovej intervencie poskytovanou podľa § 26 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

Služby sú poskytované celoročne a pobytovou formou pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Kapacita služby je 95 prijímateľov.

Poskytované služby:

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní  práv a právom chránených záujmov,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín; vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny; upratovanie; pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; záujmová činnosť.
 1. Ste ženou alebo matkou, ktorá sa ocitla v zložitej životnej situácii? Stratili ste prácu, bývanie alebo ste odišli od násilnického manžela? Obráťte sa na Krízové centrum.
 2. Po vyplnení žiadosti, spĺňaní podmienok prijatia a v prípade, ak disponujeme voľným miestom, budete do zariadenia prijatí.
 3. Pri prijímaní sa oboznámite s domácim a ubytovacím poriadkom a pravidlami zariadenia. Sociálni pracovníci vám vysvetlia všetky práva i povinnosti. Ak so stanovenými pravidlami a podmienkami súhlasíte, podpíše sa zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou jej predĺženia. 
 4. Často sa stáva, že k nám príde matka s deťmi bez základných osobných vecí, bez náhradného ošatenia, bez jedla alebo bez hotovosti. Vtedy sa im snažíme poskytnúť základné potreby. Tie môžeme venovať vďaka štedrosti darcov, bežných ľudí alebo našich partnerov, ktorí sa chcú podeliť s núdznymi.