Krízové centrum

Krízové centrum bolo zriadené v roku 2003 Arcidiecéznou charitou Košice, pôvodne na Alejovej ulici č. 2. V decembri 2008 sa presťahovalo do kapacitne väčších priestorov, do budovy bývalého Detského domova v Košickej Novej Vsi na Poľnej ulici č. 1. Ide o kombinované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby  formou  útulku pre rodiny s dieťaťom, jednotlivcov s dieťaťom alebo jednotlivcov, najmä pre mladých ľudí po ukončení ústavnej výchovy a osamelé ženy bez prístrešia  a formou nocľahárne.

Základom je poskytnutie pomoci klientom formou dočasného ubytovania a sociálneho poradenstva. V ďalších bodoch sú im poskytnuté podmienky na ich dôstojnú existenciu, ako je nevyhnutná osobná hygiena, príprava jedla, pranie a iné. Klientom je venovaná pozornosť aj cez rôzne záujmové činnosti. V zariadení funguje arteterapia, respektíve dielne umeleckých zručností, kde sa taktiež môžu realizovať a ukázať, čo dokážu. Tieto dielne sú vedené sociálnymi pracovníkmi. Klienti sa pravidelne (raz mesačne) stretávajú v spoločenskej miestnosti na komunitách, spolu so sociálnymi pracovníkmi a vedúcim zariadenia, kde môžu predkladať svoje názory, otázky či pripomienky. V neposlednom rade sa Krízové centrum úspešne realizujú  rôzne projekty, do ktorých sú zapájaní aj samotní klienti. Všetky projekty sú realizované za pomoci sponzorov a bývajú zamerané predovšetkým na zlepšenie kvality života v zariadení a vyplnenie voľného času klientov.

Cieľom sociálnych pracovníkov je viesť svojich klientov k zodpovednosti, učiť ich k pracovným návykom, pomôcť im opätovne sa zaradiť do bežného života a uplatniť sa v ňom.

Maximálna kapacita zariadenia je 115 klientov.

Kontaktné údaje:

Útulok pre rodiny s dieťaťom, jednotlivcov s dieťaťom alebo jednotlivcov, nocľaháreň

Poľná 1,
040 14 Košická Nová Ves
kc.kosice@charita-ke.sk
055/671 45 94, 0904 738 552

Vedúci KC: Mgr. Miroslav Firda