národný projekt

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

miesto realizácie projektu: Komunitné centrum Stropkov

KC_Stropkov-2

KC_Stropkov-4

KC_Stropkov-8

V roku 2020 Arcidiecézna charita Košice – Komunitné centrum Stropkov sa úspešne zapojila do realizácie národného projektu s názvom Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Cieľom projektu je poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít  cieleným využívaním komunitných zdrojov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Viac o projekte:
 • Názov projektu:
 • Partner projektu:
 • Číslo zmluvy:
 • Miesto realizácie projektu:
 • Trvanie projektu:
 • Cieľ projektu:
 • Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Implementačná agentúra MPSVR SR​
 • N20200115001
 • Komunitné centrum Stropkov, Mlynská 41, 091 01 Stropkov
 • 09/2019 - 12/2022
 • Podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

 • Zvýšiť finančnú garamtnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Logo_Partneri-NP-POS