Denné stacionáre

V dennom stacionári vytvárame pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov. V rámci Arcidiecéznej charity Košice poskytujeme túto službu v mestách Košice, Bardejov, Humenné, Michalovce, Sečovce, Vojčice, Snina a Sabinov. 

Mikulášske-prekvapenie-v-našich-zariadeniach-5

Šikovné-ruky-na-hrnčiarskom-kruhu-11

Pre-seniorov-si-pripravili-aktívnu-besedu-s-lekárkou-2

Ambulantná služba je poskytovaná osobám, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa snažíme zabezpečiť odborné služby, ktoré zodpovedajú potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej individuálnych potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny. Posilňujeme kontakt so spoločenským prostredím, aktivizáciu, podporu samostatnosti a zodpovednosti. Okrem odborných a ďalších služieb vytvárame podmienky na záujmovú činnosť. Tá je zameraná na zapájanie prijímateľov do tvorivých činností, a zároveň pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie. Rovnako na základe požiadaviek prijímateľov zabezpečujeme duchovnú starostlivosť a rozvoj spirituality.

Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa. Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná vo vymedzenom čase počas pracovných dní.