Denné stacionáre so zameraním na seniorov

V dennom stacionári vytvárame pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov. V rámci Arcidiecéznej charity Košice poskytujeme denné stacionáre so zameraním na podporu seniorov v mestách Košice, Bardejov, Humenné, Michalovce, Snina, Sečovce a Vojčice. 

Denny-stacionar-1

Denny-stacionar-3

Denny-stacionar-2

Ambulantná služba je poskytovaná osobám, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa snažíme zabezpečiť odborné služby, ktoré zodpovedajú potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej individuálnych potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny. Posilňujeme kontakt so spoločenským prostredím, aktivizáciu, podporu samostatnosti a zodpovednosti. Okrem odborných a ďalších služieb vytvárame podmienky na záujmovú činnosť. Tá je zameraná na zapájanie prijímateľov do tvorivých činností, a zároveň pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie. Rovnako na základe požiadaviek prijímateľov zabezpečujeme duchovnú starostlivosť a rozvoj spirituality.

Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa. Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná vo vymedzenom čase počas pracovných dní.

  • rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto alebo obec,
  • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári,
  • doloženie potrebných dokladov v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.