Pomáhame vďaka
Nadácii EPH

PRIAMA MATERIÁLNA A POTRAVINOVÁ POMOC ĽUĎOM V NÚDZI

V priebehu roku 2023 sme opäť poskytli pomoc ľuďom v ťažkých sociálnych situáciách. Vďaka podpore Nadácie EPH sme boli schopní poskytnúť materiálnu pomoc v celkovej výške 10 000 eur, ktorá smerovala pre konkrétne rodiny, ktoré sa nachádzajú v naliehavých nepriaznivých podmienkach. Naša podpora jednotlivcov a rodín závisí od podaných žiadostí, výsledkov terénnej práce alebo upozornení tretích strán. Každý prípad sa dôkladne preskúma s cieľom zabezpečiť cielenú a konkrétnu pomoc pre tých, ktorí ju naozaj potrebujú.

Rodiny sú podporované prostredníctvom materiálnej alebo potravinovej pomoci, ktorú zabezpečuje pracovník charitatívnej organizácie. Naším cieľom je poskytnúť pomoc, ktorá je dobre premyslená, presne cielená a účinná pre tých, ktorí sa nachádzajú v núdzi.

ZOPÁR PRÍBEHOV POMOCI
POMOC RODINÁM ZASIAHNUTÝM ZEMETRASENÍM

V mesiaci október zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie, ktoré za sebou zanechalo zničené domy mnohých rodín. Košická charita sa snažila podať pomoc a nádej rodinám aj vďaka projektu s Nadáciou EPH.

Hlavným cieľom pomoci žiadateľom bolo predovšetkým zakúpenie stavebného materiálu, ktorý bol nevyhnutný na obnovu poškodených domov. Rodiny, ktoré boli v epicentre zemetrasenia museli rýchlo začať proces obnovy domu, aby ich bývanie bolo bezpečné. Okrem stavebného materiálu sme rodinám pomáhali aj zakúpením základných životných potrieb ako potraviny, hygienické potreby alebo drogériu.

EPH_Zemetrasenie

NOVÁ CHLADNIČKA

EPH_Chladnicka

Medzi schválenými žiadateľmi bola aj pani Marína. Podpora prostredníctvom zabezpečenia základných potrieb poslúžila na zlepšeniu jej životných podmienok, ktoré sú ovplyvnené závažnými zdravotnými problémami, vrátane epilepsie a straty pamäti. Tieto zdravotné obmedzenia komplikujú jej schopnosť nájsť si prácu a aktívne fungovať v bežných každodenných aktivitách. V poslednú dobu Marínu trápila nefunkčná chladnička s mrazničkou. Na základe sociálneho šetrenia a vďaka podpore Nadácií EPH sme pomohli invalidnej dôchodkyne s kúpou novej chladničky s mrazničkou, čím sme pomohli k zlepšeniu kvality života. Chladnička uľahčuje riadenie domácnosti a zabezpečenia bezpečného a dostatočného prístupu k potravinám.

MATKA TROCH DETÍ

Medzi schválenými žiadosťami bola aj tá od pani Karolíny. Osamelá matka s tromi deťmi, ktorá sa snaží vymaniť zo zložitej finančnej situácie, pracujúc na čiastočný úväzok. Zvýšené výdavky spojené so školskými povinnosťami troch žiakov bola pre Karolínu náročná. Podpora smerovala na náklady na stravu a dopravu pre deti do školy, aby sa zabezpečilo, že majú primeranú výživu a pravidelnú dochádzku do školy. Projektom sme umožniť účasť detí na mimoškolských aktivitách, čo im poskytne príležitosť rozvíjať svoje záujmy a talenty. Táto podpora nielenže pomohla zmierniť matkine finančné zaťaženie, ale zároveň umožní deťom budovať pevný základ pre svoje budúce úspechy.

EPH_Matka-s-deti

Nadácia-EPH

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

Projekt „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch Slovenska“ funguje v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorá zastupuje desať diecéznych charít na Slovensku. V rámci tohto programu charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará zamestnanec charity.

VĎAKA NADÁCII EPH SME POMOHLI AJ V MINULOSTI