Charitný dom pre mládež

Charitný dom pre mládež (CHDM) pôsobí v oblasti sociálnej práce od roku 1996. Zriadovateľom je Arcidiecézna charita Košice. Je to kombinované zariadenie – Útulok, Zariadenie podporovaného bývania a Domov na polceste.

Cieľová skupina Charitného domu pre mládež sú v prevažnej miere odchovanci detských domovov, absolventi odborných učilíšť, internátnych, s ukončenou ochrannou alebo ústavnou výchovou, chlapci, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách. CHDM poskytuje svoje služby predovšetkým mladým, dospelým chlapcom po dobu 18-tich mesiacov, najviac 36 mesiacov. Kapacita zariadenia je 20 klientov, 8 v útulku, 6 v Zariadení podporovaného bývania a 6 miest v Domove na polceste.

Hlavné poslanie Charitného domu: poskytovanie ubytovania a sociálnych služieb chlapcom z ohrozených sociálnych skupín.  CHDM poskytuje nie len prístrešie, ale formou sociálnej práce sa usiluje budovať hodnotový systém klientov, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a vytvárať predpoklady pre efektívne začlenenie sa do spoločnosti.  Charitný dom pre mládež má celoslovenskú pôsobnosť. Klientom sa venuje pozornosť aj cez rôzne záujmové činnosti a terapie.

Ergo terapia:

  • Práca na pozemku v areáli CHDM – pestovanie rôznych druhov zeleniny a okrasných rastlín , rýľovanie, sadenie zemiakov, uskladňovanie, zveľaďovanie dvora a areálu okolo CHDM.
  • Práca v kuchyni – nákup potravín na prípravu stravy, samotná príprava obeda a s tým spojené práce spolu pod dohľadom soc. pracovníkov najmä u klientov podporovaného bývania ale aj útulku. V rámci projektu podporeného cez Nadáciu Orange boli klienti zapojení do výroby altánku a záhradného nábytku, ktorí si chlapci zhotovili sami pod vedením lektora.

Arteterapia:

  • Výroba rôznych umeleckých predmetov, kde môžu klienti ukázať čo dokážu.
  • Aktívne trávenie voľného času: – rôzne druhy športových hier, vychádzky do blízkeho okolia, turistika. Vysvetlenie postupu pri príprave, konzervovaní a uskladňovaní rôznych druhov ovocia a zeleniny a samotná realizácia.

Predaj pouličných časopisov Nota Bene a Cesta a tým zlepšenie si svojej finančnej situácie.

Vzdelávacia a výchovná činnosť:

edukácia klientov – zdokonaľovanie sa v písomnom a ústnom prejave, pri vypisovaní rôznych druhov tlačív a žiadostí, hospodárenie s finančnými prostriedkami, spoločné nakupovanie potravín a ekon. šetrenie ,spoločná príprava jedál, zdokonalenie komunikačných zručnosti pri telefonovaní, osobnom  vybavovaní úradných záležitostí, výchova k zodpovednosti, k čestnosti, pracovitosti, informovanosť a podanie základných informácii a nadobudnutie čo najväčších PC zručností.

Snahou celého kolektívu CHDM je konať kroky dobra pre opustených a tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, a to nie podľa ich zásluh, ale na základe ich potrieb.

 

Kontaktné údaje:
Útulok, domov na polceste a zariadenie podporovaného bývania

Lúčna 812,
093 01 Vranov nad Topľou
057/443 15 78, 0903 982 906
chdm.vranov(at)charita-ke.sk

vedúci zariadenia: Mgr. Beáta Bronišová

Stiahnuť prílohy: