Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou

CHARITNÝ DOM PRE MLÁDEŽ vo Vranove nad Topľou ponúka 3 druhy sociálnych služieb pobytovou formou: útulok, domov na polceste a zariadenie podporovaného bývania. Zariadenie rodinného typu prispieva k integrácii prijímateľov, mladých mužov. Službami sa snažíme eliminovať hrozbu bezdomovectva, odborne vedieme k samostatnosti, učíme prijímateľov hospodáriť s financiami, učíme ich prebrať zodpovednosť a začleniť sa do pracovného života.

Slávnostné-jedlo_VRANOV_11

175108377_299528195061746_2960062119352793915_n

 • Rodinnú atmosféru naznačuje rodinný dom, v ktorom sa služby poskytujú. Nachádza sa na vranovskej ulice, čo napomáha pri integrácii prijímateľov do spoločnosti. V rámci zariadenia fungujú tri druhy sociálnych služieb. Okrem dočasného bývania, činnosťami rozvíjame u našich zverencov individuálne zručnosti, osvojujeme pracovné zručnosti, motivujeme k získaniu vzdelania. V hierarchii poskytovaných služieb je zariadenie podporovaného bývania na najvyššom stupni v oblasti nezávislosti a integrácie do majoritnej spoločnosti. Je príležitosťou bývať samostatne s pomocou dohľadu.
 • Pre ľudí bez vlastného domova vytvárame paletu služieb, ktoré napomáhajú pri ich samostatnosti, sebestačnosti a pomáhajú pri následnom uplatnení na trhu práce. Aktivity zamerané na rozvoj manuálnych prác a zručností v rámci jednoduchých pomocných a opravných prác v zariadení alebo v spolupráci s partnermi. Ponúkame činnosti na rozvoj individuálnych zručností. Zapájame sa do kultúrnych podujatí. Organizujeme menšie výlety do prírody a spoznávame históriu i súčasnosť nášho okolia. Prijímateľom sa snažíme vytvárať aj priestor na rozvoj duchovných a spirituálnych potrieb.
 • Charitný dom pre mládež ponúka prijímateľov možnosť privyrobenia si ako predajcovia pouličných časopisov Nota Bene a mesačníka Cesta vo Vranove nad Topľou.

Útulok je sociálnou službou krízovej intervencie poskytovanou podľa § 26 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

Služby sú poskytované celoročne a pobytovou formou pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Kapacita služby je 8 prijímateľov.

Poskytované služby:

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní  práv a právom chránených záujmov,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín; vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny; upratovanie; pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; záujmová činnosť.

Domov na polceste je sociálnou službou krízovej intervencie poskytovanou podľa § 27 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

Služby sú poskytované celoročne a pobytovou formou pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

Kapacita služby je 6 prijímateľov.

Poskytované služby:

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní  práv a právom chránených záujmov,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv; utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín; vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny; upratovanie; pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; záujmová činnosť.

Zariadenie podporovaného bývania je sociálnou službou poskytovanou podľa § 34 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

Služby sú poskytované celoročne a pobytovou formou pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú schopné viesť samostatný život.

Kapacita služby je 6 prijímateľov.

Poskytované služby:

 • ubytovanie,
 • sociálne poradenstvo; pomoc pri uplatňovaní  práv a právom chránených záujmov, 
 • vykonáva sociálna rehabilitácia,
 • utváranie podmienok na prípravu stravy; upratovanie; pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.