O nás

Motto charity je byť BLÍZKO PRI ČLOVEKU. Arcidiecézna charita je povolaná k službe v duchu Evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu, má v nevšednej úcte milosrdenstvo voči chudobným, núdznym, chorým a umierajúcim.

Arcidicézna charita Košice (ADCH) sa svojou prítomnosťou a činnosťou v arcidiecéze stáva konkrétnou odpoveďou na výzvu žiť činorodú lásku a slúžiť evanjeliu nádeje. Je nástrojom na plnenie poslania Cirkvi ako služby lásky. Bez náležitých prostriedkov a neustáleho rozvoja by ADCH nebola k dispozícii tým, ktorí ju potrebujú. Zároveň bez ľudí pracujúcich v ADCH, pomáhajúcich dobrovoľníkov, modliacich sa a trpiacich za Charitu, by nebola história, prítomnosť a ani budúcnosť Charity.

NAŠIM POSLANÍM JE

organizovanie a poskytovanie verejnoprospešných činnosti formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych, výchovno-vzdelávacích služieb a inej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Poskytuje službu núdznym, biednym, chorým a umierajúcim.

NAŠIM CIEĽOM JE

zvýšenie záujmu spoločnosti o sociálnu a charitatívnu prácu, aby sa k nej pripojili a stali sa jej súčasťou. V charite veria, že každý z nás môže zmeniť svet a tak sa snažia motivovať všetkých.

VZNIK A FORMOVANIE ADCH

začalo v roku 1992 ako organizačná zložka Slovenskej katolíckej charity, ktorá je právnym nástupcom Ústrednej charity na Slovensku založenej v roku 1927. V roku 1995 Svätý Otec Ján Pavol II. zriadil na Slovensku novú cirkevnú provinciu so sídlom v Košiciach. Košickým arcibiskupom sa stal Mons. Alojz Tkáč, ktorý zriadil Arcidiecéznu charitu Košice ako samostatný právny subjekt s účinnosťou rozhodnutia od 1. januára 1996. Prvý riaditeľom bol Ján Dečo a od 1. novembra 2006 je riaditeľom ADCH Cyril Korpesio.

Spoločne s ostanými arci/diecéznymi charitami tvoríme konfederáciu Slovenská katolícka charita zriadená Konferenciou biskupov Slovenska. V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení.