národný projekt

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie
na komunitnej úrovni

miesto realizácie projektu: Komunitné centrum Stropkov

KC_Stropkov-2

KC_Stropkov-4

KC_Stropkov-8

Od októbra 2015 sa Arcidiecézna charita Košice (Komunitné centrum Stropkov) úspešne zapojila do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu). Cieľom tejto podpory je zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením. Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

VIAC O PROJEKTE:

Logo_Partneri-NP-POS