národný projekt

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie
na komunitnej úrovni

miesto realizácie projektu: Komunitné centrum Stropkov

KC_Stropkov-2

KC_Stropkov-4

KC_Stropkov-8

Od októbra 2015 sa Arcidiecézna charita Košice (Komunitné centrum Stropkov) úspešne zapojila do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu). Cieľom tejto podpory je zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením. Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

VIAC O PROJEKTE:
 • Názov projektu:
 • Partner projektu:
 • Číslo zmluvy:
 • Miesto realizácie projektu:
 • Trvanie projektu:
 • Cieľ projektu:
 • Podpora vybranných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
 • Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • N20160415002
 • Komunitné centrum Stropkov, Mlynská 41
 • 10/2015 - 09/2019
 • Podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Logo_Partneri-NP-POS