národný projekt

Komunitné služby v mestách a obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza

miesto realizácie projektu: Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom​

Vzdelanie-je-tvoja-budúcnosť

KC_pavlovce

príprava-do-školy

Od novembra 2019 Arcidiecézna charita Košice úspešne pokračuje v realizácii národného projekta s názvom Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza aj v KOMUNITNOM CENTRE PAVLOVCE NAD UHOM. Cieľom projektu je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na MRK ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

VIAC O PROJEKTE:

Logo_IM-MV-SR