národný projekt

Komunitné služby v mestách a obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza

miesto realizácie projektu: Komunitné centrum Lipany​

Lipany-KA-účastníci

KC_lipany-1

KC-LI-Mikuláš-KA-dec-2

Od novembra 2019 Arcidiecézna charita Košice úspešne pokračuje v realizácii národného projektu s názvom Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza. Cieľom projektu je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na MRK ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac o projekte:

Logo_IM-MV-SR