Charitatívna služba v rodinách

Domáca opatrovateľská služba predstavuje terénnu sociálnu službu, ktorá je vykonávaná v domácom prostredí prijímateľa. Opatrovanie vykonáva opatrovateľ alebo opatrovateľka, ktorá pomáha prijímateľom pri úkonoch sebaobsluhy, s nevyhnutnými prácami v domácnosti, rovnako sprostredkúva kontakt so sociálnym prostredím, sprevádza k lekárovi a pomáha pri iných činnostiach, na ktoré už prijímateľ sám nestačí. Služba prispieva k pokojnému prežívaniu života odkázaných osôb doma bez obáv z opustenia, samoty a kontaktu s prirodzeným prostredím.

Pomáhame-vďaka-Nadácie-EPH

smiley-old-woman-holding-hands-with-nurse_23-2148239091

ruka

 • Opatrovateľská služba patri do sociálnych služieb a rozumieme tým najmä dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, ako stravovanie, pitný režim, toaleta prjímateľa, umývanie a obliekanie prijímateľa, sprievod k lekárovi, organizovanie voľnočasových aktivít, starostlivosť o domácnosť, nákupy, pomoc pri pohybe a podobne.
 • Pre vykonávanie opatrovateľskej služby nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie. Vykonávajú ju opatrovateľky, ktoré majú primerané vzdelanie alebo minimálne 220-hodinový opatrovateľský kurz.
 • Opatrovateľskú službu poskytujeme aj vďaka projektom Podpora opatrovateľskej služby – Prešovský kraj a Podpora opatrovateľskej služby – Košický kraj.  
 • Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách pre fyzickú osobu:
 •  ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II
 • ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
 • Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe:
 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová služba,
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
 • Ďalšou výnimočnosťou a výhodou je prepojenie a dopĺňanie služby s ďalšími sociálnymi službami Arcidiecéznej charity Košice. Prostredníctvom zdravotníckej služby ADOS chorým zabezpečujem ošetrovateľskú starostlivosť v pohodlí domova pacienta.  K dispozícii je aj možnosť požičiať si zdravotnícku pomôcku za symbolický poplatok. Na riešenie rýchleho a bezpečného prevozu v rámci mesta Košice ponúkame prepravnú službu, ktorá je ideálnym riešením na prepravu pre osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov alebo pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu či orientácie.