Charitatívna služba v rodinách

Poskytovaná služba je špecifická práve v tom, že je vykonávaná v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „prijímateľa“) prostredníctvom opatrovateľky alebo opatrovateľa. Ten prichádza k prijímateľovi do jeho domáceho prostredia na dohodnutý určitý čas, aby mu pomohol s úkonmi sebaobsluhy (nevyhnutných životných úkonoch bežnej osobnej hygieny, donáške a podávaní jedla), nevyhnutných prácach v domácnosti, či súvisiacich s prevádzkou domácnosti, ako aj zabezpečenie kontaktu so sociálnym prostredím, na ktoré sám už nestačí.

Poskytovaná služba je špecifická práve v tom, že je vykonávaná v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „prijímateľa“) prostredníctvom opatrovateľky alebo opatrovateľa. Ten prichádza k prijímateľovi do jeho domáceho prostredia na dohodnutý určitý čas, aby mu pomohol s úkonmi sebaobsluhy (nevyhnutných životných úkonoch bežnej osobnej hygieny, donáške a podávaní jedla), nevyhnutných prácach v domácnosti, či súvisiacich s prevádzkou domácnosti, ako aj zabezpečenie kontaktu so sociálnym prostredím, na ktoré sám už nestačí.

Terénna sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 uvedeného zákona.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe,

  1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová služba,
  2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak,
  3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
  4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

CHSR Košice

Južná trieda 2
040 01 Košice
Mgr. Jozef Košč
Tel.: 0910 842 458
Email: chsr.kosice@charita-ke.sk

Korenšpondenčná adresa:

Arcidiecézna charita Košice
Charitatívna služba v rodinách
Bočná 2
040 01 Košice

 

Aký je rozdiel medzi ADOS a Charitatívnou službou v rodinách (opatrovateľskou službou)?

ADOS poskytuje prostredníctvom zdravotných sestier pacientom zdravotnícke výkony ako ošetrovanie rán, dekubitov, vredov, robí odbery, podáva lieky, infúzie, robí rehabilitáciu. Služby ADOS predpisuje pacientovi všeobecný lekár a sú bezplatné.

Opatrovateľská služba zabezpečuje prostredníctvom opatrovateliek klientom sociálne úkony – starostlivosť o stravovanie a pitný režim klienta, toaleta klienta, umývanie a obliekanie klienta, doprovod k lekárovi, organizovanie voľnočasových aktivít, starostlivosť o domácnosť, nákupy, pomoc pri pohybe a pod.  Opatrovateľská služba sa zabezpečuje na základe „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú je potrebné vybaviť v obci, kde má občan trvalé bydlisko.