CHARITNÝ DOM SV. ALŽBETY

Nocľaháreň je pobytová forma sociálnej služby, ktorá poskytuje ubytovanie na určitý čas, poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. Utvára podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny (zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti).

 

Útulok je pobytová forma sociálnej služby, ktorá poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, nevyhnutné ošatenie a obuv. Utvára podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne, šatstva a záujmovú činnosť.

Z dôvodu zvyšovania kvality sociálnej služby CHD sv. Alžbety v zariadení pre prijímateľov vytvára podmienky na záujmovú činnosť (kultúrnu, spoločenskú činnosť, ktorá sa zameriava na rozvoj schopnosti a zručnosti prijímateľa) a činnostnú terapiu (ergoterapiu): prostredníctvom zapájania sa do zmysluplných a tvorivých činností, pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie prijímateľa.

 

Pravidelné aktivity organizované pre prijímateľov sociálnych služieb Charitného domu sv. Alžbety

 1. Veľkonočné posedenie pre ľudí bez domova
 2. Vianočné posedenie pre ľudí bez domova
 3. Sväté omše – prvý piatok v mesiaci
 4. Športová aktivita „Odkopnime predsudky, futbal spája“
 5. Účasť na športových podujatiach – hokej, basketbal
 6. Účasť na kultúrnych podujatiach – koncerty vážnej hudby.

V Charitnom dome je kancelária koordinátora časopisu Nota Bene. Ide o celoslovenský pouličný časopis, ktorý dáva šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami-získali dôstojný príjem, sebaúctu a zlepšili svoj život.

 

Cieľová skupina

Nocľaháreň a útulok je pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii, z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

 

Spôsob poskytovania služby

S fyzickou osobou v nocľahárni sa uzatvára ústna dohoda a v útulku písomná zmluva o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 74 zákona o sociálnych službách.

 

Ciele

 1. Prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby.
 2. Zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti.
 3. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby.
 4. Riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby.
 5. Prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby.

 

Vznik Charitného domu sv. Alžbety

Charitný dom sv. Alžbety so sídlom Bosákova v Košiciach bol zriadený Arcidiecéznou charitou Košice s účinnosťou od 01.04.2005. Dňa 23.06.2005 priestory útulku boli slávnostne posvätené otcom arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom.

 

Zo života patrónky Charitného domu

Patrónkou tohto zariadenia je sv. Alžbeta Durínska(žila v 13.stor.). Sv. Alžbeta sa narodila v kráľovskej rodine, a už od skorej mladosti sa zriekala jedla a bohatstva zo súcitu a lásky k chudobným. Žila v manželstve, porodila tri deti, svoj život obetovala Bohu v službe trpiacim a chorým. Keď ovdovela, za cenu veľkých obetí sa rozhodla ísť cestou sv. Františka z Assisi v III. ráde.

Alžbeta presadila prvé skromné miesto ženskej charite a prerazila cesty ženám ku skutkom milosrdenstva a k niektorým povolaniam, plody ktorých sa prejavovali ako láska a služba trpiacim blížnym.

Okrem organizovanej starostlivosti o chorých v uzavretých zariadeniach venovala sa Alžbeta aj chudobným v okolí, sama ich vyhľadávala a obdarúvala almužnami.

Postavila nemocnicu, v ktorej sama slúžila. Svätorečená bola štyri roky po svojej smrti.

 

Kontaktné údaje:

Sociálne služby krízovej intervencie

Charitný dom sv. Alžbety

Bosákova ulica, 040 01 Košice

0911 279 583, 0911 110 835

chd.kosice@charita-ke.sk, socialny.pracovnik@charita-ke.sk

Vedúca zariadenia: PhDr. Soňa Hlaváčová

0904 738 551, sona.hlavacova@charita-ke.sk

 

PRÍLOHY:

Cenník: Charitný dom sv. Alžbety – nocľaháreň

Cenník: Charitný dom sv. Alžbety – útulok

Cenník: Nocľaháreň Emauzy

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

Lekárke tlačivo