Domovy sociálnych služieb a denné stacionáre pre zdravotne znevýhodnených

Charitné domy vytvárajú priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času pre zdravotne znevýhodnené osoby. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov. V zariadeniach poskytujeme 2 druhy sociálnych služieb: domov sociálnych služieb a denný stacionár.  Ambulantné sociálne služby so zameraním na zdravotne znevýhodnené osoby poskytujeme v mestách Sabinov, Snina a Vojčice. 

Polish_20220214_152144146

Mladi-rozvijali-svoje-zmyslove-vnimanie-8-z

Polish_20220214_152106442

Charitné domy sú ambulantné sociálne služby poskytované osobám, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V zariadeniach sa snažíme zabezpečiť odborné služby, ktoré zodpovedajú potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej individuálnych potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny. V týchto charitných domoch poskytujeme dva druhy služieb: domov sociálnych služieb a denný stacionár. Tie vytvárajú priestor na zvyšovanie nezávislosti zdravotne znevýhodnených, rozvoj a sebarealizáciu prijímateľov sociálnych služieb. V zariadení sa snažíme o harmonické prostredie, v rámci ktorého mladých integrujeme do majoritnej spoločnosti a tvoríme podmienky na širšiu mieru socializácie. Pridanou hodnotou zariadenia sú priateľské vzťahy s prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi. 

Denný stacionár podľa § 40 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa. Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná vo vymedzenom čase počas pracovných dní.

Domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení pre deti od začatia povinnej školskej dochádzky (od 7 rokov) a mladých dospelých s telesným, mentálnym, intelektuálnym, zmyslovým a kombinovaným postihnutím. Stupeň odkázanosti je najmenej V. (u nevidiacich stupeň odkázanosti je III.) podľa zákona o sociálnych službách službách. Forma poskytovania sociálnej služby je ambulantná vo vymedzenom čase počas pracovných dní.