Dom pokojnej staroby Lipany

Zariadenie poskytuje služby na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Je to kombinované zariadenie domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov.

Charakteristika zariadenia

Zariadenie nemá právnu subjektivitu. Je jednou zo zložiek Arcidiecéznej charity v Košiciach, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi. Je zriadená košickým diecéznym arcibiskupom podľa Kódexu kanonického práva v súlade so zákonom č. 308/19991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

Klienti (cieľová skupina)

Starší a chorí ľudia, ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní sa o seba postarať a iná sociálna služba je pre nich nedostatočná.

Vízia zariadenia

Uskutočňovať evanjeliový príkaz lásky k Bohu a blížnemu v službe ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie so zameraním na cieľovú skupinu – seniorov.

Poslanie zariadenia

Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv ľudí starých, chorých, opustených, bez domova alebo akýmkoľvek iným spôsobom marginalizovaných seniorov. Napomáhať im posilňovať v sebe vedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty.

Cieľ zariadenia

Cieľom je dosiahnuť kvalitatívne vyššiu mieru uspokojenia individuálnych potrieb klientov a zmierniť riziko ich sociálneho vylúčenia čiže poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v stacionárnom zariadení pre seniorov. (Kvalitné sociálne služby v konkrétnom prostredí sú také služby, ktoré ponúkajú optimálne možné a reálne riešenia nepriaznivej sociálnej situácie občana vyplývajúce z jeho individuálnych potrieb).

S láskou a úctou sa o klientov stará kolektív zamestnancov, ktorý svoju prácu vníma ako poslanie. Priamo v zariadení je poskytovaná rehabilitácia. Sociálny pracovník sa stará o záujmovú, kultúrnu, rekreačnú a pracovnú činnosť. Klienti okrem odborného personálu môžu denne využívať pomoc rímskokatolíckeho kňaza. Centrom duchovného života je kaplnka zasvätená svätému Mikulášovi z Flüe. Denne sú tu slúžené sväté omše, na ktoré prichádzajú aj obyvatelia blízkeho okolia.

Kapacita zariadenia je 64 klientov.

 

Kontaktné údaje:

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, denný stacionár

Hviezdoslavova 826,
082 71 Lipany
051/457 48 69, 0911 266 558
dps.lipany@charita-ke.sk

vedúci zariadenia: Mgr. Jana Koľová

 

Stiahnuť prílohy: