Dom pokojnej staroby Lipany

Dom pokojnej staroby v Lipanoch je zariadenie sociálnych služieb, ktoré sa nachádza v pokojnej lokalite mesta Lipany. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb poskytuje služby pobytovou formou pre 68 prijímateľov. Našou snahou je vytvoriť príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít. 

ruka

Pomáhame-vďaka-Nadácie-EPH

 • Zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom pre osoby odkázané na pomoc iných osôb a seniorov. zariadenie poskytuje 2 druhy sociálnych služieb. Našou snahou je vytvoriť pre prijímateľov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít. Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého prijímateľa je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére v duchu takmer domáceho prostredia.
 • Pre udržanie zdravej kondície a eliminácie spoločenskej izolácie sa snažíme prijímateľom vytvárať rôzne voľnočasové aktivity. Pre zlepšenie telesnej zdatnosti s prijímateľmi cvičíme, rozvíjame jemnú motoriku, pripravujeme hudobné cvičenia spojené s pohybmi a spevom.
 • Prijímateľom ponúkame možnosť podieľať sa na aktivitách, ktoré rozvíjajú spiritualitu a napĺňajú duchovné potreby.  V budove zariadenia sa nachádza kaplnka zasväténá sv. Mikulášovi z Flue, ako priestor na osobnú modlitbu i slávenie svätých omší.
 • V areáli sídlia aj ďalšie služby, ktoré dopĺňajú paletu poskytovaných služieb pre seniorov alebo zdravotne znevýhodnené osoby odkázané na pomoc. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ošetrovanie v domácom prostredí pacientov) pomáha pri ošetrovaní chorých v meste a blízkom okolí.

Južná-trieda-5

Južná-trieda-9-

Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo službu potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 • Kapacita služby je 43 prijímateľov.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;

 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;

 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;

 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.

Domov sociálnych služieb
 • Domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

 • Kapacita služby je 25 prijímateľov.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;

 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;

 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;

 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.