Dom pokojnej staroby Košice

Dom pokojnej staroby A.F. Colbrieho v Košiciach (DPS) je kombinovaným sociálnym zariadením – je to zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. DPS svoje služby poskytuje podľa zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. DPS je v správe Arcidiecéznej charity Košice od roku 2004, budova a časť zariadenia patrí Košickému samosprávnemu kraju.

DPS svoje meno nesie po známom košickom biskupovi – Augustín Fischier Colbrie (1863-1925), ktorý bol veľmi obľúbený a svojím životom a postojmi si získal lásku kňazov a veriacich. Popri cirkevnej činnosti v úrade biskupa, aktívne podporoval vznik a činnosť katolíckych a iných sociálnych ustanovizní a spolkov.

 V DPS sa poskytujú sociálne služby

 1. občanovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
 2. alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

Charitatívna funkcia objektu v tejto časti mesta má vyše 700 ročnú tradíciu.

Pôvodný objekt tohto zariadenia pre seniorov, tzv. „xenochodia“ – bol vyhradený pre pútnikov, pocestných, tulákov a duševne chorých v rannom stredoveku. Časť komplexu neskôr slúžila ako chudobinec a časť ako sirotinec. Neskôr celý komplex slúžil ako nemocnica. V súčasnosti objekt slúži ako zariadenie pre seniorov.

V minulosti bolo v objekte vykonaných viac dispozičných zásahov a rôznych stavebných úprav, k najvýznamnejšej rekonštrukcii objektu došlo v období rokov 2003-2005. Vytvorili sa tým lepšie podmienky na kvalitnejšie poskytovanie sociálnych služieb.

 

Kapacita DPS je 94 klientov.

 

Klienti obývajú 2 horné poschodia zariadenia, vytvorené sú 4 sociálno-opatrovateľské úseky s počtom klientov 14 až 26. Na jednotlivých oddeleniach sú 1-,2- a 3-posteľové izby, všetky izby majú vlastné sociálne zariadenia so sprchou.

 

Medzi naše základné sociálne služby patrí

 • poskytovať opatrovateľskú starostlivosť 24 hodín denne
 • poskytovať ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • zabezpečovať záujmovú a kultúrnu činnosť
 • zabezpečovať základné sociálne poradenstvo pre seniorov
 • zabezpečiť dôstojný život seniorom

 

Zabezpečujeme tiež zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť a služby duchovných. Voľnočasové aktivity plánuje a spoluorganizuje sociálno-výchovná pracovníčka v DPS. Klienti majú možnosť sebarealizácie prostredníctvom ergoterapie a pracovnej terapie, pripravujú sa pre nich prednášky a besedy na aktuálne témy, majú možnosť relaxácie prostredníctvom muzikoterapie, realizujú sa pre nich rôzne spoločenské podujatia, k dispozícii je vlastná knižnica.

 

Súčasťou budovy je aj kaplnka, v ktorej sú denne slúžené sv. omše, na ktorých sa okrem obyvateľov domova zúčastňujú aj veriaci z blízkeho okolia, čím sa do istej miery odbúrava izolovanosť obyvateľov DPS. Na prízemí zariadenia je v prevádzke aj Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 20 klientov.

 • poskytovať opatrovateľskú starostlivosť 24 hodín denne
 • poskytovať ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • zabezpečovať záujmovú a kultúrnu činnosť
 • zabezpečovať základné sociálne poradenstvo pre seniorov
 • zabezpečiť dôstojný život seniorom

Kontaktné údaje:

Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, denný stacionár

Južná trieda 2,
040 01 Košice
055/625 20 00, 0910 842 638

dps.kosice@charita-ke.sk

vedúci zariadenia: Ing. František Knapík

Stiahnuť prílohy: