Dom pokojnej staroby
A. F. Colbrieho Košice

V Dome pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach ponúkame pre prijímateľov odbornú starostlivosť, domácu atmosféru a láskavý prístup. Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta Košice v budove s dlhou históriou spojenou so starostlivosťou o starých a núdznych. V zariadení poskytujeme 4 druhy sociálnych služieb pre odkázané fyzické osoby. V areáli sídlia aj ďalšie služby, ktoré dopĺňajú paletu poskytovaných služieb pre seniorov alebo zdravotne znevýhodnené osoby odkázané na pomoc.

Južná-trieda-1-

Južná-trieda-7-

Južná-trieda-2

 • Zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom pre osoby odkázané na pomoc iných osôb a seniorov. zariadenie poskytuje 4 druhy sociálnych služieb. Našou snahou je vytvoriť pre prijímateľov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít. Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého prijímateľa je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére v duchu takmer domáceho prostredia.
 • Pre udržanie zdravej kondície a eliminácie spoločenskej izolácie sa snažíme prijímateľom vytvárať rôzne voľnočasové aktivity. Pre zlepšenie telesnej zdatnosti s prijímateľmi cvičíme, rozvíjame jemnú motoriku, pripravujeme hudobné cvičenia spojené s pohybmi a spevom. Za sprievodu sociálnych pracovníčok sa prijímatelia zúčastňujú kultúrnych aktív a podujatí (napríklad návšteva divadla, galérie, vystúpenie žiakov a študentov v zariadení).
 • Prijímateľom ponúkame možnosť podieľať sa na aktivitách, ktoré rozvíjajú spiritualitu a napĺňajú duchovné potreby. Mnohí zo seniorov si práve z tohto dôvodu vyberajú naše služby.  V budove zariadenia sa nachádza kaplnka Svätého Ducha, ako priestor na osobnú modlitbu i slávenie svätých omší.

Južná-trieda-5

Južná-trieda-9-

Južná-trieda-8-

Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo službu potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 • Kapacita služby je 56 prijímateľov.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;

 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;

 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;

 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.

Domov sociálnych služieb
 • Domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

 • Kapacita služby je 15 prijímateľov.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;

 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;

 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;

 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.

Špecializované zariadenie
 • Špecializované zariadenie podľa § 39 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.
 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 • Kapacita služby je 15 prijímateľov.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;
 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;
 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;
 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.
Zariadenie opatrovateľskej služby
 • Zariadenie opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.
 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
 • Kapacita služby je 16 prijímateľov.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností;
 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;
 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;
 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.
História zariadenia
 • Budova zariadenia na Južnej triede 2 v Košiciach je spojená so službou pre seniorov, chorých a núdznych niekoľko storočí.
 • Na mieste dnešného zariadenia stál špitál nazývaný Lazaret Ducha Svätého. Išlo o označenie pre charitatívnu organizáciu pre starých, chorých, chudobných a siroty. Najstarší dokument o jeho existencii sa datuje do roku 1283. Špitál stál pred hradbami mesta a od začiatku k nemu patril kostol. Žiaľ, táto ustanovizeň bola vždy ceste armády a viackrát bola zničená, no vždy obnovená na tom istom mieste.
 • V správe našej charity sú služby poskytované v tejto budove od roku 2004, kedy sme oficiálne spustili Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho.
 • V minulosti bolo v objekte vykonaných viac dispozičných zásahov a rôznych stavebných úprav. Najvýznamnejšou rekonštrukciou objektu došlo v rokoch 2003 – 2005, čím sa skvalitnili poskytované služby.
Patrón zariadenia: známy košický biskup - Augustin Fischer-Colbrie
 • Rímskokatolícky kňaz a košický biskup Augustín Fischer-Colbrie sa narodil 16. októbra 1863  v Želiezovciach.
 • Kňazskú vysviacku prijal v Ostrihome dňa 20. marca 1886 z rúk ostrihomského arcibiskupa prímasa Jána kard. Simora. 
 • Popri cirkevnej činnosti v úrade biskupa aktívne podporoval vznik a činnosť katolíckych a iných sociálnych a kultúrnych ustanovizní a spolkov, ako aj ich funkcionárov.
 • Vo svojej službe si vytýčil prísny asketický spôsob život, toleranciu, v sociálnej angažovanosti záujem o najbiednejších i apoštolát prostredníctvom podpory tlačovín.
 • Prihováral sa väzňom, chorým, sirotám, študentom. Biskup AugustínFischer-Colbrie bol presvedčený o tom, že kňaz, rovnako i biskup, má vyhľadávať jeho starostlivosti zverené ovce a priviesť ich na správnu cestu, ktorá vedie k blaženému večnému životu.
 • Jeho sľubne začatú prácu prerušila prvá svetová vojna (1914 – 1918). Rok 1918 bol preňho veľkým úderom, pretože 49 farností ostalo v Maďarsku; zriadil pre ne vikariát v Sátoraljaújhely. V novovzniknutej ČSR mal rôzne nepríjemnosti, no ako jediný biskup z čias Uhorska zostal na svojom stolci (vláda ČSR nežiadala jeho odstránenie). Bol obľúbený u veriacich všetkých národností a vážený bol aj inovercami.