Charitný dom
sv. Edity Steinovej Vojčice

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach predstavuje kombinované zariadenie. Pre odkázaných ponúka 2 druhy sociálnych služieb: domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Rodinný dom situovaný v tichej lokalite s nižšou kapaciotu, v ktorom sa poskytujú služby, prispieva k vytváraniu harmonického prostredia rodinného typu. V zariadení pribudli ambulantné služby, a to denný stacionár a jedáleň, ktorá poskytuje stravu pre seniorov z blízkeho okolia.

CHD-Vojcice_2

CHD_Vojčice_budova

CHD-Vojcice_3

 • Zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom pre osoby odkázané na pomoc iných osôb a seniorov. Zariadenie poskytuje 2 druhy sociálnych služieb. Našou snahou je vytvoriť pre prijímateľov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít.
 • Pre udržanie zdravej kondície a eliminácie spoločenskej izolácie sa snažíme prijímateľom vytvárať rôzne voľnočasové aktivity. Pre zlepšenie telesnej zdatnosti s prijímateľmi cvičíme, rozvíjame jemnú motoriku, pripravujeme hudobné cvičenia spojené s pohybmi a spevom. Organizujeme aktivity, ako napr. vystúpenia detí z materských, základných, stredných, umeleckých škôl, vystúpenia folklórnych skupín, posedenia pri čaji alebo výlety do prírody. Zvláštnej obľube sa tešia vystúpenia, ktoré si pripravia samotní zamestnanci v spolupráci s dobrovoľníkmi.
 • Prijímateľom ponúkame možnosť podieľať sa na aktivitách, ktoré rozvíjajú spiritualitu a napĺňajú duchovné potreby. Mnohí zo seniorov si práve z tohto dôvodu vyberajú naše služby. 
 • V areáli sídlia aj ďalšie služby, ktoré dopĺňajú paletu poskytovaných služieb pre seniorov alebo zdravotne znevýhodnené osoby odkázané na pomoc: Denný stacionár Vojčice a výdaj stravy v pre seniorov – Jedáleň

CHD-Vojcice_2

CHD_Vojčice_budova

CHD-Vojcice_3

Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo službu potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 • Kapacita služby je 6 prijímateľov.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;

 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;

 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;

 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.

Domov sociálnych služieb
 • Domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

 • Kapacita služby je 11 prijímateľov.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;

 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;

 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;

 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.

História zariadenia
 • Vzniku samotného diela predchádzala dobrovoľnícka činnosť spolupracovníkov Farskej charity Trebišov. Pri realizácií jedného z projektov Slovenskej katolíckej charity tzv. návštevnej služby v nemocnici mali možnosť spoznávať starých a zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí s obavami očakávali deň ukončenia hospitalizácie a návratu do prázdneho bytu alebo studeného domu.
 • Začala sa formovať myšlienka vytvorenia zariadenia rodinného typu, ktorý by nahrádzal osamelým ľuďom chýbajúce rodinné prostredie. Dobrovoľníci prichádzali s ideou poskytovania komplexnej starostlivosti v čase núdze. Aj keď to bola cesta namáhavá a plná prekážok, myšlienka sa stala skutočnosťou.
 • V roku 1997 rakúska katolícka charita darovala peniaze na odkúpenie pozemku a budovy v obci Vojčice. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov budova chátrala 2 roky. Samotné dielo vznikalo v rokoch 1999 – 2001 pričinením dobrovoľných spolupracovníkov charity. Vedenia stavby sa ujal vtedajší trebišovský kaplán PhDr. Peter Novysedlák, ktorý k výstavbe diela dokázal motivovať obyvateľov obce a z blízkeho okolia, mládež i ľudí bez vlastného domova z Trebišova.
 • Súčasne s výstavbou prebiehalo organizovanie zbierok, benefičných koncertov a sociálnych búrz za účelom získavania finančných prostriedkov pre pokračovanie stavby.
 • V júli roku 2000 stavbu navštívili zástupcovia francúzskej charity, ktorých projekt natoľko oslovil, že sa ho rozhodli podporiť sumou 1 200 000 SK, ako jeden z troch projektov v rámci celej Slovenskej republiky.
 • 20. októbra 2001 dokončenú stavbu slávnostne posvätil Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup. Prví obyvatelia nastúpili 1. 11. 2001.
Patrón zariadenia: panna a mučenica sv. Edita Steinová
 • Edita Steinová sa narodila 12. októbra 1891 vo Vratislavi (Wroclaw) v Poľsku vo veľkej a nábožnej židovskej rodine ako najmladšia zo súrodencov. Bola výnimočnou študentkou. Najviac sa zaujímala o filozofiu a fenomenológiu. Dosiahla doktorát.
 • Časom sa začala zaujímať o katolícku vieru, najmä po preštudovaní diela sv. Terézie Avilskej. V roku 1922 bola pokrstená v katedrále v Kolíne v Nemecku.
 • O jedenásť rokov neskôr vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Kolíne. Prijala meno Terézia Benedikta z Kríža. Slávnostné sľuby zložila v roku 1938. Neskôr do kláštora vstúpila aj jej rodná sestra Róza.
 • Kvôli politickým pomerom vo vtedajšom Nemecku ju poslali do Holandska, do kláštora v Echte. Keď nacisti obsadili Holandsko, Teréziu zatkli a spolu s jej sestrou Rózou ich deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime. Naskytla sa im možnosť ujsť, no neurobili tak. 9. augusta roku 1942 tam Terézia zomrela v plynovej komore. Mala vtedy 51 rokov.
 • V roku 1987 ju pápež Ján Pavol II. v kolínskej katedrále blahorečil. Svätorečená bola 11. októbra 1998. Za patrónku Európy bola vyhlásená 1. októbra 1999 spolu so sv. Brigitou Švédskou a Katarínou Sienskou. V rokoch 1930-1945, keď ľudia a predovšetkým židia veľmi trpeli, Edita Steinová – Terézia Benedikta viedla odovzdaný život modlitby, pôstu, pokánia. Napriek tomu, že jej život vyhasol kvôli diabolskému plánu genocídy, pamiatka jej života žiari o to intenzívnejšie aj v dnešnej dobe.