Charitný dom Vojčice

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach je kombinovaným zariadením rodinného typu s celoročným pobytom. Poskytuje služby ako Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb. Vzniklo ako dielo dobrovoľníkov. Svoju činnosť realizuje od roku 2001. Ústrednou myšlienkou projektu charitného domu bolo vytvoriť zariadenie rodinného typu, čo najviac spôsobom fungovania podobné životu v domácom prostredí, potláčať v maximálnej miere „inštitucionálnosť“ zariadenia, vytvárať rodinnú atmosféru.

Cieľovou skupinou sú občania v dôchodkovom veku, zdravotne postihnutí, odkázaní na pomoc inej osoby. Pri poskytovaní sociálnych služieb sa riadi zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Dôležitou súčasťou života klientov je napĺňanie voľno-časových aktivít. Zariadenie vytvára podmienky najmä pre činnosti, ktoré sú zmysluplné, dodávajú klientom pocit potrebnosti a užitočnosti. Klienti sa v rámci svojich možností a schopností podieľajú na drobných domácich prácach, napr. pomáhajú žehliť a skladať vypraté uteráky, obrusy, strihať servítky, polievať či presádzať kvety, čistiť orechy, hrach, fazuľu, triediť zemiaky.

Veľký význam v rámci sociálnej rehabilitácie sa prikladá vedeniu klientov k rozvíjaniu a čím dlhšiemu zachovaniu seba-obslužných činností. Klienti majú možnosť zúčastňovať sa aj rôznych terapií, ako napr. ergoterapia, duchovná terapia, biblioterapia, arteterapia. Pre klientov sa v priebehu celého roka organizujú rôzne aktivity, ako napr. vystúpenia detí z materských, základných, stredných, umeleckých škôl, vystúpenia folklórnych skupín, posedenia pri čaji, s pozvanými hosťami, výlety do prírody. Zvláštnej obľube sa tešia vystúpenia, ktoré si pripravia pre svojich klientov samotní zamestnanci charity v spolupráci s dobrovoľníkmi.

Zariadenie slúži zároveň aj ako vývarovňa pre dôchodcov z blízkeho okolia.

Kapacita zariadenia je 17 klientov.

Kontaktné údaje:

Charitný dom sv. Edity Steinovej

Školská 396/27
076 01 Vojčice
Tel.: (+421) 056 676 14 02
Mobil: 0911 266 554
Email: chd.vojcice@charita-ke.sk

Stiahnuť prílohy: