Aktuality

Čo máme nové?

Jesenná zbierka na charitu 2019

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 26. novembra 2019 | kategória: Zbierka na charitu

1. december 2019
vo všetkých chrámoch na Slovensku

Arcidiecézna charita Košice sa snaží vo všetkých svojich zariadeniach poskytovať súcit a pomoc iným. Každodennou starostlivosťou a odbornými službami stojíme blízko pri človeku. Avšak túto pomoc nedokážeme realizovať bez pomoci iných. Bez pomoci Vás. Vďaka výnosom zo zbierok v chrámoch môžeme spoločne s veriacimi zlepšovať životné podmienky chorým, trpiacim, ľuďom na ulici, osamelým i mnohopočetným rodinám, deťom i seniorom so zdravotným znevýhodnením, ale možno aj vašim známym, ktorí sa nečakane ocitli v zložitej situácii. Tento rok sme zbierku na charitu priblížili prostredníctvom slov pápeža Františka, ktorý na Svetový deň boja proti chudobe napísal:

",Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť.´ (Mt 25,35)
Dnes žiadame o milosť súcitu a schopnosť podieľať sa na chudobe našich bratov a sestier."
pápež František

Informačný list do farností
Plagát do farností

Zbierka na charitu v chrámoch je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa koná dvakrát ročne vo všetkých chrámoch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej arci/diecézy. Arcidiecéznej charite Košice sú venované výnosy z farností Košickej arcidiecézy.  Tieto zbierky majú pre našu činnosť mimoriadny význam. Vďaka nim dokážeme skvalitňovať poskytované sociálne, zdravotnícke, doplnkové i vzdelávacie služby, ktorými stojíme blízko pri človeku. Ďakujeme za otvorené a vnímavé srdce pre potreby núdznych.