Dom pokojnej staroby Veľký Šariš

Dom pokojnej staroby Františka Majocha (ďalej len DPS) je kombinovaným zariadením „domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov“. Je zariadením poskytujúcim služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení. Zariadenie poskytujúce komplexnú starostlivosť v oblasti sociálnej, zdravotnej a duchovnej občanom s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania , zmyslovým postihnutím a ich kombináciami. Dôraz sa kladie na individuálny prístup ku každému s víziou uskutočňovania evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu. Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv ľudí starých, chorých, opustených, bez domova alebo iným spôsobom marginalizovaných seniorov. Napomáhať im posilňovať v sebe vedomie a zachovanie si vlastnej dôstojnosti, hodnoty a slobody tak, aby pobyt v zariadení sa čo najviac priblížil prirodzenému domácemu a rodinnému prostrediu, samozrejme so zameraním na cieľovú skupinu – seniorov.

DPS, je od roku 2003 jednou zo zložiek Arcidiecéznej charity v Košiciach bez právnej subjektivity. Sídli v budove Diecézneho kňazského domova Františka Majocha zriadeného Košickou arcidiecézou, schválením 25.10.1999 Mons. Alojzom Tkáčom, arcibiskupom – metropolitom Košíc. DPS je postavený na ploche jeden a pol hektára pod dominantou mesta, dnes už zrúcaninou Šarišského hradu na kužeľovitom kopci, v blízkosti centra mesta, kde sa nachádzajú, mimo i. farský úrad a Kostol sv. Jakuba, mestský úrad, pošta.

DPS možno zaradiť medzi moderné domovy pre seniorov z celkovým počtom 33 izieb s predsienkou a s vlastným hygienickým zariadením ( WC, umývadlo a sprchovací kút, 6x s vaňou). Všetky izby sú uvažované ako dvojlôžkové s obytnou plochou 32 m2. Kňazi sú umiestnení v izbách samostatne, v ostatných izbách sú po dvojiciach muži, ženy a manželia spoločne v izbe, je možné si dojednať izbu ako jednolôžkovú za stanovený príplatok za bývanie. Obyvateľom DPS je umožnené si zariadiť izby vlastným nábytkom – vytvorenie si pocitu vlastného domova, spokojnosti, slobody a pokoja.

V DPS sa snažíme naším obyvateľom uľahčiť starobu, nielen odbornou starostlivosťou, správaním sa zamestnancov, ale pocit spokojnosti navodiť zariadením nielen izieb ale aj spoločenskej miestnosti a ostatných spoločných priestorov a priľahlých priestorov a okolia budovy. Zvlášť pozitívne na obyvateľov DPS pôsobí kaplnka sv. Jozefa – je miestom duchovnej pomoci nielen pre obyvateľov charitného domu, ale aj pre zamestnancov a obyvateľov širokého okolia. Pre duchovnú potrebu sa každodenne slúži svätá omša ráno o 730 hodine. Pastoračnú činnosť vykonávajú kňazi – obyvatelia domova a výpomocný duchovný, určený pre diecézny kňažský domov. Pravdivou je myšlienka: „Viera je láska… a tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok“.

Rozpracovanie a postupné uživotňovanie „Individuálnych rozvojových plánov“ pre každého obyvateľa zariadenia položilo za prioritu realizáciu rôznych sociálnych terapií. Jedná sa o:

  1. Ergoterapia – práca v priľahlej záhrade, pri parkovej úprave okolia budovy, základné domové práce, estetizácia interiéru a exteriéru budovy a jej okolia, starostlivosť o izbové kvety a kvety v kvetinových záhonoch, maľovanie, vyšívanie a pomocné práce pre stravovacie zariadenie. Táto činnosť je dobrovoľná, len preto blahodarne vplýva na fyzické a duševné zdravie obyvateľov.
  2. Arteterapia (kultúrna terapia) – osobná účasť našich obyvateľov na duchovno-evanjelizačných programoch a na akciách Kultúrneho centra a Šarišskej galérie mesta Veľký Šariš.
  3. Muzikoterapia – vystúpenia speváckych skupín v zariadení (Šarišskí gavalieri, deti základnej a materskej školy… ) a osobná účasť klientov na predstaveniach v meste Prešov.
  4. Biblioterapia – pravidelné čítanie zo svätého písma ako aj zveľaďovanie priestoru spoločenskej miestnosti a zabezpečenie doplnenia vhodnej literatúry do príručnej knižnice pre našich obyvateľov. Niektorí obyvatelia začali navštevovať aj rozvíjajúcu sa knižnicu v meste a internet – jeden obyvateľ má internet zavedený priamo na izbu.
  5. Fyzioterapia – zariadenie zabezpečuje a umožňuje masáže a rehabilitácie pre klientov v rámci záujmu a možností.
  6. Psychoterapia – vďaka systematickej práci tzv. terapeutických rozhovorov klientov so sociálnou pracovníčkou a zamestnancami, a ich usmerneniami sa neustále zlepšujú vzťahy medzi obyvateľmi nielen po izbách ale aj celkove.
  7. Edukačná terapia – prehlbujú sa a skvalitňujú predovšetkým tieto činnosti: nácvik domácej hygieny, poriadková úprava domáceho prostredia, údržba a čistota predmetov domácej potreby, triedenie – skrášľovanie interiéru budovy, dopĺňanie a skompletizovanie domácej knižnice.
  8. Somatoterapia  – DPS zabezpečuje vykonávanie  týchto telesných cvičení: tréning pamäte, nácvik komunikácie, nácvik zvládania záťažových situácií, cvičenia na zvládanie problémových momentov, cielené rozhovory na zlepšenie rečových výkonov a nácvik zapamätávania.

Kapacita zariadenia je 50 klientov.

Kontaktné údaje:

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb

Námestie sv. Jakuba 30,
082 21 Veľký Šariš
051/7480161, 0911 266 556
dps.saris@charita-ke.sk

Vedúci zariadenia: Mons. Mgr. Jozef Dugas, Mgr. Terézia Judová

 

Stiahnuť prílohy: