Dom pokojnej staroby
diecézny kňazský domov
Veľký Šariš

Dom pokojnej staroby – Diecézny kňazský domov Františka Majocha vo Veľkom Šariši ponúka 3 druhy sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Víziou zariadenia je zabezpečiť prostredie podporujúce čo najvyššiu mieru samostatnosti a autonómie prijímateľov. Snažíme sa, aby odkázané osoby nachádzali u nás domov, kde prežijú dôstojný život v ovzduší dôvery, tolerancie, radosti, pokoja a vzájomnej úcty. 

DPS_priestory-3_z

DPS_priestory-4_z

DPS_priestory-8_z

 • Zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom pre osoby odkázané na pomoc iných osôb a seniorov. Zariadenie poskytuje 3 druhy sociálnych služieb. Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého prijímateľa je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére v duchu takmer domáceho prostredia.
 • Pre udržanie zdravej kondície a eliminácie spoločenskej izolácie sa snažíme prijímateľom vytvárať rôzne voľnočasové aktivity. Pre zlepšenie telesnej zdatnosti s prijímateľmi cvičíme, rozvíjame jemnú motoriku, pripravujeme hudobné cvičenia spojené s pohybmi a spevom. Za sprievodu sociálnych pracovníčok sa prijímatelia zúčastňujú kultúrnych aktív a podujatí (napríklad návšteva divadla, galérie, vystúpenie žiakov a študentov v zariadení). Výhodou je aj krásny vonkajší areál s veľkou záhradou, v ktorej pestujú vlastnú zeleninu a ovocie. Je to priestor aj na spoločné grilovačky a športové aktivity na čerstvom vzduchu.
 • Zariadenie je aj diecéznym kňazským domovom a ponúka priestor na dôstojné prežitie staroby aj pre kňazov a rehoľníkov. Súčasťou zariadenia je priestor na rozvoj duchovných potrieb a spirituality, ktorého centrom je Kaplnka sv. Jozefa. V nej sa prijímatelia stretávajú pri slávení svätých omší, adorácii, spoločných, ale aj osobných modlitieb. Mnohí zo seniorov si práve z tohto dôvodu vyberajú naše služby. 

V-Dome-pokojnej-staroby-vo-Veľkom-Šariši-sú-seniori-aktívni-9

DPS_priestory-2_z

DPS_priestory-5

Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo službu potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 • Kapacita služby je 40 prijímateľov.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;

 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;

 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;

 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.

Domov sociálnych služieb
 • Domov sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

 • Kapacita služby je 22 prijímateľov.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;

 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;

 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;

 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.

Špecializované zariadenie
 • Špecializované zariadenie podľa § 39 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.
 • Služby sú poskytované pobytovou formou celoročne pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 • Kapacita služby je 18 prijímateľov.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne poradenstvo; sociálna rehabilitácia; rozvoj pracovných zručností; ošetrovateľská starostlivosť;
 • ubytovanie; stravovanie; upratovanie; pranie; žehlenie; údržba bielizne a šatstva;
 • záujmová činnosť; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí;
 • duchovná starostlivosť a napĺňanie duchovných potrieb.
Patrón zariadenia: kňaz a mučeník František Majoch
 • Rodičia pochádzali z poľského Nového Sączu a začiatkom 80tych rokov 19. storočia sa prisťahovali do Bardejova. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Prešove a Kežmarku. Po maturite nastúpil do košického kňazského seminára.
 • Za kňaza ho vysvätil košický biskup A. Fischer-Colbrié 24. júna 1914. Jeho prvým kaplánskym miestom sa stali Ražňany, kde bol vtedy farárom známy národovec Štefan Onderčo. Z jeho podnetu a po odporučení patróna farnosti získal menovanie do susedných Hermanoviec. Už v seminári prejavoval slovenské zmýšľanie, ktoré sa upevnilo v Ražňanoch pri farárovi Onderčovi i častými návštevami v Širokom, kde bol vtedy farárom neskorší biskup Jozef Čársky. Na sklonku Rakúsko-Uhorskej monarchie táto trojica predstavovala mohutný slovenský front od Braniska až po Sabinov.
 • Dňa 6. decembra 1918 v kázni na tému Sloboda národa vo svetle náboženstva, prednesenej v Širokom, smelo vystúpil za novovzniknutý štát Čechov a Slovákov. V tom istom duchu mal 17. decembra 1918 otvárací prejav na pamätnom prvom verejnom zhromaždení Šarišskej župy v Ražňanoch. Keď 9. júna 1919 maďarskí boľševici obsadili Prešov, musel pred nimi utiecť, lebo usilovali o jeho život.
 • Bertotovský notársky pomocník, pôsobiaci ako agent maďarských boľševikov, pripisujúci svoje nezdary a zmarený pokus o útek na vrub Majochovi, vylákal ho v prestrojení do školy, kde ho 9. augusta 1919 brutálne zavraždil a mŕtvolu hodil do žumpy. Jeho pohreb 12. augusta 1919 sa stal veľkou manifestáciou za účasti popredných štátnych predstaviteľov.