Aktuality

Čo máme nové?

Sestry ADOS ošetrujú pacientov i v čase pandémie

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 23. apríla 2020 | kategória: ADOS

Aj napriek mimoriadnym udalostiam sú sestry ADOS v Košiciach neustále k dispozícii pacientom. Práve v týchto dňoch je starostlivosť o nich mimoriadne dôležitá, aby sme chránili zdravie tých najzraniteľnejších.

Pán Ján náhle ochorel a jeho zdravotný stav sa začal zhoršovať. Postupné ubúdanie síl a zhoršovanie zdravotného stavu znamenalo pre Jána a jeho rodinu, že pomoc musia hľadať u odborníkov. Keďže každodenná starostlivosť o ťažko chorého si vyžaduje kvalifikované znalosti aj ľudský prístup vyhľadali odborný zdravotnícky personál – Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Arcidiecézna charita Košice).

Seniori potrebujú odborné služby, s ktorými sa budú cítiť ako prirodzená súčasť spoločnosti a nie ako sociálny problém. Pre pacienta je najlepšie zotrvanie v domácom prostredí. Psychická pohoda i rodinné zázemie zohrávajú významnú úlohu v procese uzdravovania. Chorý lepšie znáša zdravotné problémy v dôverne známom prostredí. „Naši pacienti sú prevažne seniori a dlhodobo chorí ľudia. Prichádzame do ich pohodlia, aby sme im ošetrili rany, zmiernili bolesť, utrpenie a podali humánnu terminálnu starostlivosť,“ vysvetľuje Věra Vyhnalová, vedúca ADOS Košice. Domáce ošetrovanie vykonávajú sestry ADOS s odborným vzdelaním. „Naše sestry navštevujú pacientov podľa potreby a ich zdravotného stavu. Výhodou služby je možnosť vykonania špeciálnej rehabilitácie i dlhodobá spolupráca s lekármi špecialistami ako urológ, lekár alebo chirurg,“ dopĺňa sestra Michaela.

Po hospitalizácii pacienta sa často rodina spolieha na svoje vlastné sily bez odbornej pomoci. Bohužiaľ, stáva sa, že liečba neprebieha kontinuálne a zdravotný stav sa zhorší. Preto je dobré, ak sa na službu ADOS obrátia skôr, aby sa v liečbe plynule pokračovalo.

Záujem o ošetrovateľskú starostlivosť narastá, aj keď, ako dodáva pani Věra, dôležité je požiadať o pomoc a nečakať na poslednú chvíľu. „Rodina alebo priatelia často nedisponujú odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnutné pri každodennej starostlivosti o chorého. Po hospitalizácii pacienta sa často rodina spolieha na svoje vlastné sily bez odbornej pomoci. Bohužiaľ, stáva sa, že liečba neprebieha kontinuálne a zdravotný stav sa zhorší. Preto je dobré, ak sa na službu ADOS obrátia skôr, aby sa v liečbe plynule pokračovalo.“ Službu zvyčajne odporúča praktický lekár, ošetrujúci lekár špecialista, zdravotnícke zariadenie alebo o ňu požiada samotný pacient. Po predložení lekárskych správ sestra ADOS navštívi domácnosť pacienta, aby sa oboznámila so zdravotným stavom a pripravila návrh na domáce ošetrovanie. Agentúra domáceho ošetrovania má uzatvorenú zmluvu o úhrade poskytovanej zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami. Úkony a ošetrenia pacientov sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Seniori v domácom prostredí potrebujú nielen odborné ošetrovanie, ale aj pomoc pri bežných úkonoch, odbornú opateru, pomoc a starostlivosť alebo sprevádzanie. Túto starostlivosť zabezpečujeme formou opatrovateľskej služby. Opatrovateľky počas pracovných dní zabezpečujú starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb. Veľmi vítaná je prepravná služba, ktorou sa osoba so zdravotným znevýhodnením alebo zlým zdravotným stavom môže dopraviť k lekárovi alebo do zdravotníckeho zariadenia. K dispozícii je aj možnosť požičania si kompenzačnej pomôcky v rámci sociálnej služby.