.

Rozpis dní

Každý deň od 5. do 22. decembra 2019, sa v stánku košickej oceliarni vystriedajú rôzne zariadenia a služby arcidiecéznej charity. 

05.12.2019

štvrtok

06.12.2019

piatok

07.12.2019

sobota

Ponúka miesto pre komunitu, v ktorej sa stretávajú prevažne mladí ľudia z marginalizovaných skupín. Je to miesto tolerancie a budovania vzťahov. Cieľom je vrátiť vylúčenej komunite jej hodnotu, pomôcť začleniť do spoločnosti a podporiť ju v samostatnosti. Okrem poradenstva, prípravy na školskú dochádzku rozvíjajú aj kreativitu a pracovné zručnosti prostredníctvom krajčírskej dielne alebo voľnočasových aktivít. Organizujú i pravidelne sa zapájajú do kultúrneho, športového alebo spoločenského života ako napríklad Romatalent, Deň detí, mesiac úcty k starším a podobne.

Ponúka priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov.

Celoročná pobytová služba poskytujúca dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci a odborné poradenstvo. Službami chceme našich prijímateľov podporiť v samostatnosti a sebestačnosti. Našim cieľom je zlepšenie kvalitu života ľudí bez domova a v núdzi. Službou sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestoroch. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. Prijímateľom ponúkame možnosť využiť aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.

Zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom pre seniorov. Služby a zdravotná  starostlivosť  je poskytovaná na profesionálnej  úrovni prostredníctvom sociálnej, zdravotnej, rehabilitačnej starostlivosti i vytváraní priestoru na rozvoj spirituality. Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít. Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého prijímateľa je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím samozrejme prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére a v duchu takmer domáceho prostredia.

Ponúka priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov.

08.12.2019

nedeľa

09.12.2019

pondelok

10.12.2019

utorok

Zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom pre seniorov. Služby a zdravotná  starostlivosť  je poskytovaná na profesionálnej  úrovni prostredníctvom sociálnej, zdravotnej, rehabilitačnej starostlivosti i vytváraní priestoru na rozvoj spirituality. Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít. Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého prijímateľa je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím samozrejme prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére a v duchu takmer domáceho prostredia.

Ponúka priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov.

Celoročná pobytová služba poskytujúca dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci a odborné poradenstvo. Službami chceme našich prijímateľov podporiť v samostatnosti a sebestačnosti. Našim cieľom je zlepšenie kvalitu života ľudí bez domova a v núdzi. Službou sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestoroch. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. Prijímateľom ponúkame možnosť využiť aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.

Ponúka priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov. Stacionár je určený predovšetkým seniorom, ktorí tu nachádzajú príjemné prostredie a domácu atmosféru.

11.12.2019

streda

12.12.2019

štvrtok

13.12.2019

piatok

Domov sociálnych služieb a denný stacionár, v ktorom sa snažíme zvyšovať nezávislosť mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a skvalitňovať ich život. Snažíme sa ich integrovať do majoritnej spoločnosti a vytvárať funkčnú sieť služieb na podporu sebarealizácie ľudí  so zdravotným znevýhodnením a ich rodín.

Ponúka priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov.

Zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom pre seniorov. Služby a zdravotná  starostlivosť  je poskytovaná na profesionálnej  úrovni prostredníctvom sociálnej, zdravotnej, rehabilitačnej starostlivosti i vytváraní priestoru na rozvoj spirituality. Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít. Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého prijímateľa je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím samozrejme prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére a v duchu takmer domáceho prostredia.

Ponúka miesto pre komunitu, v ktorej sa stretávajú prevažne mladí ľudia z marginalizovaných skupín. Je to miesto tolerancie a budovania vzťahov. Cieľom je vrátiť vylúčenej komunite jej hodnotu, pomôcť začleniť do spoločnosti a podporiť ju v samostatnosti. Organizujú i pravidelne sa zapájajú do kultúrneho, športového alebo spoločenského života v rámci mesta.

Ponúka miesto pre komunitu, v ktorej sa stretávajú prevažne mladí ľudia z marginalizovaných skupín. Je to miesto tolerancie a budovania vzťahov. Cieľom je vrátiť vylúčenej komunite jej hodnotu, pomôcť začleniť do spoločnosti a podporiť ju v samostatnosti. Organizujú i pravidelne sa zapájajú do kultúrneho, športového alebo spoločenského života v rámci mesta.

14.12.2019

sobota

15.12.2019

nedeľa

16.12.2019

pondelok

Kombinované sociálne zariadenie, ktoré formou útulku a nocľahárne poskytuje sociálne služby predovšetkým matkám s deťmi, ako aj tehotným či osamelým ženám. Okrem ubytovania majú klientky možnosť využívať sociálneho poradenstva. Rovnako sú im poskytnuté podmienky na ich dôstojnú existenciu, ako nevyhnutná osobná hygiena, príprava jedla, pranie a iné. Prijímateľom je venovaná pozornosť aj cez rôzne záujmové činnosti. 

Kombinované sociálne zariadenie, ktoré formou útulku a nocľahárne poskytuje sociálne služby predovšetkým matkám s deťmi, ako aj tehotným či osamelým ženám. Okrem ubytovania majú klientky možnosť využívať sociálneho poradenstva. Rovnako sú im poskytnuté podmienky na ich dôstojnú existenciu, ako nevyhnutná osobná hygiena, príprava jedla, pranie a iné. Prijímateľom je venovaná pozornosť aj cez rôzne záujmové činnosti. 

Poskytuje ubytovania a sociálne služby chlapcom z ohrozených sociálnych skupín (odchovanci detských domovov, s ukončenou ochrannou alebo ústavnou výchovou, chlapci, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách). Poskytujeme nielen prístrešie, ale formou sociálnej práce sa usilujeme budovať hodnotový systém klientov, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a vytvárať predpoklady pre efektívne začlenenie sa do spoločnosti.

17.12.2019

utorok

18.12.2019

streda

19.12.2019

štvrtok

Vznikol ako prvý hospic na Slovensku. ústavné zdravotnícke zariadenie, poskytujúce odbornú zdravotnú, hospicovú a paliatívnu starostlivosť ťažko chorým v terminálnom štádiu, zomierajúcim a pacientom v bdelej kóme (apalický syndróm). Starostlivosť o pacienta v zmysle jedinečnej a zmysluplnej hospicovej filozofie spočíva v liečbe, ktorá zmierňuje ťažkosti a udržiava kvalitu života až do poslednej chvíle so zohľadnením všetkých jeho potrieb. 

Ponúka priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov.

Kombinované zariadenie rodinného typu s celoročným pobytom. Služby a zdravotná  starostlivosť  je poskytovaná na profesionálnej  úrovni prostredníctvom sociálnej, zdravotnej, rehabilitačnej starostlivosti i vytváraní priestoru na rozvoj spirituality. Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít. Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého prijímateľa je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím samozrejme prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére a v duchu takmer domáceho prostredia.

Ponúka priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov. Stacionár je určený predovšetkým seniorom, ktorí tu nachádzajú príjemné prostredie a domácu atmosféru.

Zariadenie sociálnej starostlivosti s celoročným pobytom pre seniorov, primárne určený kňazom. Služby a zdravotná  starostlivosť  je poskytovaná na profesionálnej  úrovni prostredníctvom sociálnej, zdravotnej, rehabilitačnej starostlivosti i vytváraní priestoru na rozvoj spirituality. Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho zapájania sa do voľnočasových aktivít. Rešpektovanie osobnosti a dôstojnosti každého prijímateľa je zásadným pilierom práce zamestnancov v zariadení, čím samozrejme prispievajú k dobrej a uvoľnenej atmosfére a v duchu takmer domáceho prostredia.

20.12.2019

piatok

21.12.2019

sobota

22.12.2019

nedeľa

Ponúka priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov. Stacionár je určený predovšetkým ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí tu nachádzajú príjemné prostredie a domácu atmosféru.

Ponúka priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie svojho času. Okrem odborných služieb ponúkame rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujeme fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov. Stacionár je určený predovšetkým seniorom, ktorí tu nachádzajú príjemné prostredie a domácu atmosféru.

Vznikla v roku 1992. V súčasnosti spravuje viac ako 40 sociálnych, zdravotníckych a doplnkových zariadení, ktoré poskytujú širokú paletu služieb. Okrem nich poskytujeme vzdelávacie, odborné činnosti a dbáme aj na duchovnú formáciu prijímateľov i zamestnancov. Denne sa staráme o chorých, trpiacich, núdznych, o ľudí bez domova, opustené matky s deťmi, o seniorov, o mladých so zdravotným znevýhodnením. Snažíme sa stáť blízko pri človeku v núdzi.

Vznikla v roku 1992. V súčasnosti spravuje viac ako 40 sociálnych, zdravotníckych a doplnkových zariadení, ktoré poskytujú širokú paletu služieb. Okrem nich poskytujeme vzdelávacie, odborné činnosti a dbáme aj na duchovnú formáciu prijímateľov i zamestnancov. Denne sa staráme o chorých, trpiacich, núdznych, o ľudí bez domova, opustené matky s deťmi, o seniorov, o mladých so zdravotným znevýhodnením. Snažíme sa stáť blízko pri človeku v núdzi.