Aktuality

Čo máme nové?

Oznam o výberovom konaní

pridal: admin | dátum: 2. novembra 2018 | kategória: Zoznam aktualít

Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon  KC:

Komunitného centra Pavlovce nad Uhom

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice

 

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

 

 1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22/11/2018 o 10.00 hod. v priestoroch

 

Komunitného centra Pavlovce nad Uhom, Školska 410, 072 14 Pavlovce nad Uhom.

 

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice. Záujemcovia označia obálku „NP KC.“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19/11/2018 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach),
 •  potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinný doklad).

 

Uchádzať vo svojej žiadosti zreteľne uvedie, o ktorú pozíciu má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení.

 

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník KC sú:

 

V zmysle zákona č. 219/2014 a to:

 

 1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b),

 

alebo

 

 1. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b).

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby povinný vydať písomné potvrdenie.

 

Vzdelanie, vyplývajúce z požiadaviek zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4,):

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, andragogika, sociálna a humanitárna práca a charitatívno-misijnú činnosť,
 • akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na sociálnu prácu v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je vyššie uvedené.

 

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník KC sú:

 • znalosť slovenského jazyka,
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)1.

Suma základnej zložky mzdy pre pozíciu odborný pracovník KC je: 731,00€

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu, preukázateľne e-mailom (v prípade potreby aj mobilným telefónom, telefónom zaznamenávajúcim volané čísla a pod.).

 

Miestom výkonu práce je: Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom, Školska 410,     072 14 Pavlovce nad Uhom

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/12/2018.

 

Pracovná činnosť odborného pracovníka KC:

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

 

Odborný pracovník vykonáva činnosti:

 • zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné pre obec, komunitu a klientov,
 • zisťuje a mapuje potreby komunity a klientov v oblasti sociálnych služieb a komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/klientov,
 • vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb,
 • pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť,
 • prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov,
 • svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni,
 • posudzuje sociálnu situáciu klienta,
 • poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc –  základné sociálne poradenstvo, (v prípade oprávnenosti poskytuje aj špecializované poradenstvo),
 • poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta),
 • rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce,
 • navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou,
 • napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity,
 • vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách,
 • pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta,
 • realizuje odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti,
 • vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov,
 • vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov komunitného centra a potrieb užívateľov,
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov,
 • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie národného projektu.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

 

 

Stiahnuť oznam vo formáte Microsoft Word si môžete po kliknutí na ikonu nižšie.