Opatrovateľské kurzy

Ponúkame vám možnosť absolvovať KURZ OPATROVANIA v Košiciach a Prešove.  Arcidiecézna charita Košice na základe získanej akreditácie MPSVaR č.s. 9558/2017-M_OSS a č. z. 23430/2017 ponúka záujemcom možnosť absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou za bezkonkurenčnú cenu.

Harmonogram kurzov opatrovania v Košiciach august-december 2019:

Začiatok kurzu 20.8 3.9 1.10 5.11
samoštúdium 20.8 – 10.9 3-24.9 1-22.10 5-26.11
prezenčná forma 11-14.9 25-28.9 23-26.10 27-30.11
odborná prax – 1. termín  16-24.9 30.9 ; 8.10 28-31.10 ; 4-6.11 2-10.12
odborná prax – 2. termín  25.9 – 3.10 9-17.10 7-15.11 11-19.12
záverečná skúška 4.10 18.10 18.11 20.12

Prihláška

Prečo sa pre kurz rozhodnúť:

– najlacnejšia ponuka na trhu

– možnosť absolvovania v Košickom a Prešovskom kraji
– aktívna účasť na výučbe iba 4 dni
– samoštúdium s možnosťou konzultácií s lektormi v pohodlí Vášho domova

– osvedčenie aj v nemeckom jazyku (úradný preklad)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KURZE:

Názov vzdelávacieho programu: ,,KURZ OPATROVANIA – kombinovaná forma“ v rozsahu 230 hodín: 120 hod. teoretická časť – formou samoštúdia z publikácie, ktorá bude účastníkom poskytnutá, 40 hod. prezenčná forma v  Košiciach-Košická Nová Ves, Poľná 1, praktická časť kurzu 70 hod. odborná prax v zariadení sociálnych služieb – Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho na Južnej triede 2 v Košiciach, ďalšie možnosti výkonu odbornej praxe sú v CHD sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, DPS Lipany, DKD-DPS Veľký Šariš  a v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: Vzdelávací program pozostáva z 8 tematických celkov zameraných na opatrovateľskú činnosť, opatrovanie v detskom veku, anatómiu človeka, pomoc pri výžive, mobilizáciu klienta, prvú pomoc, vedenie domácnosti, atď.

Stručný popis vzdelávacieho programu: Vzdelávací program „Kurz opatrovania – kombinovaná forma“ je modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje dištančnou a prezenčnou formou a má charakter kurzu. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 230 hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Cieľová skupina vzdelávacieho programu: Vzdelávací program je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.

Profil absolventa:Absolvent kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe. Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka. Absolvent je zoznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje. Celkové trvanie vzdelávacieho programu v rozsahu: 6 týždňov

Cena kurzu: 200 €/účastník – záloha za kurz 100,- Eur (pri prihlásení).

Bližšie informácie tel.č.:  0911 115 446, 055/62 55 317

Email: monika.nagyidaiova@charita-ke.sk

 

Harmonogram Kurzu opatrovania

1. Začiatok kurzu – samoštúdium 20.08.2019

Kontaktné hodiny počas samoštúdia (DPS, Južná trieda 2, Košice) podľa záujmu účastníkov:

02.09.2019 (pondelok)
06.09.2019 (piatok)
09.09.2019 (pondelok)
v čase od 16.00 hod – 19.00 hod. (v prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť na ADCH)
Lektor: PhDr. J. Raková, PhD.

2. Prezenčná forma – Krízové centrum, Poľná 1, Košická Nová Ves (spolu 40 hodín)

11.09.2019 o 10.00 hod. Opatrovateľská starostlivosť 10 hod. PhDr. V. Rusňáková
– vstupný test pre overenie vedomostí nadobudnutých samoštúdiom

12.09.2019 o 08.30 hod Opatrovateľská starostlivosť 5 hod. PhDr. J. Raková, PhD. Náhle stavy a prvá pomoc 5 hod.

13.09.2019 o 08.30 hod. Soc. aspekty opatrov. činnosti 10 hod. Mgr. K. Sabolová, PhD.

14.09.2019 o 08.30 hod. Základné črty mobilizácie 10 hod. Bc. A. Kopka
a pracovných podmienok

3. Odborná prax v sociálnom zariadení (DPS, Južná Trieda 2, Košice)
(doniesť pracovné oblečenie + obuv, nemusí byť biele)

1. termín: 16.-24.09.2019, 25.09.-03.10.2019 Odborná prax 10 hod./deň (spolu 70 hodín)

4. Záverečná skúška

04.10.2019 (piatok) o 17.00 hod. v DPS, Južná Tr. 2, Košice