Aktuality

Čo máme nové?

Kurz opatrovania

pridal: admin | dátum: 20. decembra 2018 | kategória: Zoznam aktualít

Arcidiecézna charita Košice na základe získanej akreditácie MPSVaR č.s. 9558/2017-M_OSS a č. z. 23430/2017 ponúka záujemcom možnosť absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou za prijateľnú cenu. Termíny na 2. polrok 2018 sú zverejnené nižšie v tabuľke.

  

PREČO SA PRE KURZ ROZHODNÚŤ:

  • najlacnejšia ponuka na trhu
  • možnosť absolvovania v Košickom a Prešovskom kraji
  • aktívna účasť na výučbe iba 4 dni
  • samoštúdium s možnosťou konzultácií s lektormi v pohodlí Vášho domova
  • osvedčenie aj v nemeckom jazyku (úradný preklad)

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KURZE:

Názov vzdelávacieho programu: ,,KURZ OPATROVANIA – kombinovaná forma“ v rozsahu 230 hodín: 120 hod. teoretická časť – formou samoštúdia z publikácie, ktorá bude účastníkom poskytnutá, 40 hod. prezenčná forma v  Košiciach-Košická Nová Ves, Poľná 1, praktická časť kurzu 70 hod. odborná prax v zariadení sociálnych služieb – Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho na Južnej triede 2 v Košiciach, ďalšie možnosti výkonu odbornej praxe sú v CHD sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, DPS Lipany, DKD-DPS Veľký Šariš  a v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: Vzdelávací program pozostáva z 8 tematických celkov zameraných na opatrovateľskú činnosť, opatrovanie v detskom veku, anatómiu človeka, pomoc pri výžive, mobilizáciu klienta, prvú pomoc, vedenie domácnosti, atď.

Stručný popis vzdelávacieho programu: Vzdelávací program „Kurz opatrovania – kombinovaná forma“ je modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje dištančnou a prezenčnou formou a má charakter kurzu. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 230 hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Cieľová skupina vzdelávacieho programu: Vzdelávací program je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.
Profil absolventa: Absolvent kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe. Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka. Absolvent je zoznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje. Celkové trvanie vzdelávacieho programu v rozsahu: 6 týždňov 

 

Cena kurzu: 200 €/účastník – záloha za kurz 100,- Eur (pri prihlásení).

 

Harmonogram kurzov opatrovania v Košiciach január-júl 2019:

Začiatok kurzu 08.01. 26.02. 24.04. 21.05.
samoštúdium 08.01. – 29.01. 26.02. – 19.03. 24.04. – 14.05. 21.05. – 11.06.
prezenčná forma 30.01. – 02.02. 20.03. – 23.03. 15.05. – 18.05.  12.06. – 15.06. 
odborná prax – 1. termín  04.02. – 12.02. 25.03. – 02.04. 20.05. – 28.05.  17.06. – 25.06. 
odborná prax – 2. termín  13.02. – 21.02. 03.04. – 11.04.  29.05. – 06.06.  26.06. – 04.07. 
záverečná skúška 23.02. 12.04. 07.06.  06.07.


Prihláška

Bližšie informácie tel.č.:  0911 115 446, 0911 266 815, 055/62 55 317

Email: alica.starkova@charita-ke.sk