Aktuality

Čo máme nové?

Kurz opatrovania

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 10. januára 2020 | kategória: Zoznam aktualít

Arcidiecézna charita Košice ukončila poskytovanie akreditovaných vzdelávacích programom KURZ OPATROVANIA.
Ďakujeme za pochopenie.

Arcidiecézna charita Košice ponúka akreditovaný vzdelávací program KURZ OPATROVANIA – KOMBINOVANÁ FORMA na základe získanej akreditácie MPSVaR č.s. 9558/2017-M_OSS a č. z. 23430/2017. Absolvovať kurz opatrovania kombinovanou formou môžete v mestách Košice alebo Prešov za bezkonkurenčnú cenu 200 eur.

Kurz opatrovania - kombinovaná forma v rozsahu 230 hodín prebieha:
 • teoretická výučba – 40 hodín – v Košiciach alebo v Prešove podľa toho, v ktorom z týchto miest sa rozhodnete kurz absolvovať,
 • teoretická výučba – 120 hodín – realizovaná formou samoštúdia z publikácie, ktorú vám poskytneme,
 • praktická príprava – 70 hodín – priamo v teréne v niektorom zo zariadení sociálnych služieb: Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho v Košiciach, Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, Dom pokojnej staroby v Lipanoch, Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši alebo v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. 

Cena kurzu: 200 €/účastník – záloha za kurz 100 € (pri prihlásení).

Kurz je v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Harmonogram kurzov opatrovania 2020:
 • Začiatok kurzu

 • Samoštúdium

 • Prezenčná forma
 • Odborná prax (1. termín)
 • Odborná prax (2. termín)
  Záverečná skúška
   
 • 14.01.2020
 • 04.01. – 04.02.
 • 05.02. – 08.02.
 • 10.02. – 18.02.
 • 19.02. – 26.02.
 • 28.02.2020

 • 11.02.2020

 • 11.02. – 03.03.

 • 04.03. – 07.03.

 • 09.03. – 17.03.

 • 18.03. – 25.03.

 • 27.03.2020

 • 03.03.2020

 • 03.03. – 24.03.

 • 25.03. – 28.03.

 • 30.03. – 07.04. • 15.04.2020

 • 14.04.2020

 • 14.04. – 05.05.

 • 06.05. – 09.05.

 • 11.05. – 19.05.

 • 20.05. – 27.05.

 • 29.05.2020

Prečo absolvovať práve náš kurz opatrovania?
Bližšie informácie o kurze opatrovania:

Vzdelávací program „Kurz opatrovania – kombinovaná forma“ je modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje dištančnou a prezenčnou formou a má charakter kurzu. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 230 hodín. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Účastník po absolvovaní kurzu nadobudne schopnosti, ktoré bude potrebovať pri výkone opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a v domácnostiach na Slovensku a v zahraničí. Počas absolvovania kurzu získa aj základné zručnosti, ktoré mu umožnia aplikovať teoretické vedomosti priamo v praxi uvedených povolaní.

Vzdelávací program je určený najmä osobám, ktoré chcú vykonávať opatrovateľskú starostlivosť alebo cítia potrebu zamestnať sa v oblasti sociálnych služieb. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.

Absolvent kurzu je pripravený na samostatné vykonávanie prác, ktoré sú náplňou opatrovateľa v sociálnych zariadeniach ako aj v domácnosti fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Absolvent sa vie rozhodnúť pre určitý pracovný postup v situáciách, ktoré mu kompetencie dovoľujú a vie osloviť patričného odborníka vtedy ak by činnosti prekračovali rozsah opatrovateľskej praxe. Absolvent vie zvoliť správne pomôcky, vie ich improvizovať a vhodne sa o ne postarať pred a po výkone. Pri výkone profesionálnej praxe dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ako aj hygieny práce. Ovláda zásady dezinfekcie a v práci ju dodržiava na ochranu zdravia klienta ale aj svojho. Chápe význam prostredia, jeho tvorby a udržiavanie v prospech zdravia človeka. Absolvent je zoznámený so základnými princípmi etiky a správa sa podľa nich. Bude dodržiavať základné sociálne a zdravotnícke zákony, ktoré vo svojej praxi potrebuje. Celkové trvanie vzdelávacieho programu v rozsahu: 6 týždňov.