XII. Medzinárodná vedecká konferencia

Hospic - moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia

28. – 29. máj 2020 

(štvrtok – piatok)

v Bardejove – Bardejovská Nová Ves

pod záštitou MUDr. Borisa Hanuščáka, primátora mesta Bardejov

 

v spolupráci s

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katdera psychosociálních věd a etiky Praha

Pravoslávna bohosloveská fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava 

 

 

Konferencia je zaradená do systému vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Hlavná téma a cieľ konferencie:
 • Hlavnou témou je podpora a rozvoj činnosti hospicu ako moderného zdravotníckeho zariadenia. Pozornosť bude venovaná aj podstate hospicovej filozofie, tiež komparácii skúsenosti s hospicovou starostlivosťou na Slovensku a v zahraničí.
 • Cieľom konferencie je poukázať na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti v rámci celého Slovenska.
 • Zámerom konferencie je poukázať na kvalitnú paliatívnu starostlivosť s dôrazom na personálne, materiálno-technické, sociálne a spirituálne zabezpečenie potrieb u pacienta v hospici.
Tématické okruhy prednášok:
 1. Podiel ošetrovateľstva pri uspokojovaní potrieb pacienta v hospici.
 2. Koncepcia paliatívnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
 3. Dostupnosť špecializovanej ústavnej paliatívnej starostlivosti na celom území SR.
 4. Kvalitná paliatívna starostlivosť a jej ukazovatele (dotazníky spokojnosti pacientov, efektivita symptomatickej liečby, potreba zdravotníckeho personálu).
 5. Pohľad jednotlivých pomáhajúcich profesií v záujme multiodborovej spolupráce v hospici.
 6. Predstavenie fungovania multiodborovej spolupráce hosťami zo zahraničia.
 7. Benefity spolupráce: pacient a odborník z pomáhajúcej profesie, príp. rodina.
Garanti konferencie pre vedecký výbor:

prof. PhDr. František Hanobik, PhD.

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.

prof.zw. dr. Hab. Wojciech Slomski, Dr.h.c.Mult. 

Dr. h.c.doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD. 

doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.

PhDr. Andrea Gállová, PhD

PhDr. Monika Guľašová, PhD.

PhDr. Bohuš Čepiga, PhD.

PhDr. Monika Nová, PhD.

PaedDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

JUDr. Marcela Chomová, PhD.

Ing. Cyril Korpesio

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD.

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD. 

PhDr. Jana Nemcová, PhD.

PhDr. Dagmar Magurová, PhD.

PhDr. Anna Hudáková, PhD.

PhDr. Jana Sušinková, PhD.

PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.

PhDr. Andrea Obročníková, PhD.

PhDr. Gabriela Kuriplachová, PhD. 

Mgr. Iveta Michalcová    

Mgr. Mária Šinaľová                       

Mgr. Antónia Peregrimová

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

MUDr. Sylvia Divulitová

MUDr. Jolanta Stoklosa

MUDr. Denisa Borošová

MUDr. Jozef Chovanec

MUDr. Juraj Holtman

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.

PhDr. Anna Hudáková, PhD.

PhDr. Bohuš Čepiga, PhD.

Ing. Marcela Ščurová

Mgr. Antónia Peregrimová

Mgr. Monika Barnová

Organizačné pokyny:

MIESTO KONANIA: 

 • Spoločenská sála Angel s reštauráciou a penziónom v Bardejovskej Novej Vsi;

Nám. L. Berku 199, 08501 Bardejov – Bardejovská Nová Ves.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMÍNY:

 • záväzná prihláška: do mája 2020 na e-mailovú adresu: [email protected],
 • úhrada konferenčného poplatku: pri registrácii v hotovosti,
 • aktívnu účasť potvrdiť: do 1. apríla 2020,
 • príspevok (full text) zaslať do apríla 2020 na e-mailovú adresu: [email protected],
 • autor príspevku (prednášajúci) registračný poplatok neplatí.

 

KONFERENČNÝ POPLATOK:

 • registračný poplatok je 15,-€ na účastníka (sestry – členky SKSaPA–12,00 €). 

Platba bude realizovaná pri registrácii v hotovosti,

 • poznámka: z poplatku bude hradené organizačné zabezpečenie konferencie a náklady na vydanie zborníka.

 

VÝSTUP Z KONFERENCIE

 • výstupom bude recenzovaný Zborník príspevkov z odprednášaných tém,
 • podmienkou publikovania príspevku v Zborníku bude jeho aktívna prezentácia a absolvovanie recenzného konania,
 • konferencia je zaradená do stanoveného systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach v zmysle platných zákonov a predpisov pre ich konanie.