Hospic_konferencia2

Arcidiecézna charita Košice a Hospic Matky Terezy vás srdečne pozývajú na
XII. Medzinárodnú vedeckú konferenciu
HOSPIC – MODERNÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE 21. STOROČIA
8. októbra 2021 (piatok)
v Bardejove, ktorá sa z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie uskutoční ONLINE
v spolupráci s
Katolícka univerzita v Ružomberku
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov
Univerzita Karlova Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd a etiky Praha
Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Kultúrne a turistické centrum Bardejov
Potravinová banka Slovenska
Cieľ konferencie
Hlavnou témou je podpora a rozvoj činnosti hospicu ako moderného zdravotníckeho zariadenia. Pozornosť bude venovaná aj podstate hospicovej filozofie, tiež komparácii skúsenosti s hospicovou starostlivosťou na Slovensku a v zahraničí. Cieľom konferencie je poukázať na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti v rámci celého Slovenska. Zámerom konferencie je poukázať na kvalitnú paliatívnu starostlivosť s dôrazom na personálne, materiálno-technické, sociálne a spirituálne zabezpečenie potrieb u pacienta v hospici.
Dôležité informácie
Záväzná prihláška do 1. augusta 2021 elektronicky monika.barnova@charita-ke.sk.
Príspevok/prednášku zaslať do 1. augusta 2021 elektronicky antonia.peregrimova@charita-ke.sk.

Konferencia je zaradená do systému vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov.
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa konferencia realizuje online.