Aktuality

Čo máme nové?

Jarná zbierka na charitu

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 12. februára 2021 | kategória: Zoznam aktualít

V roku 2020 Arcidiecézna charita Košice zasiahla do života a pomohla 5855 osamelým, chorým, núdznym, trpiacim i umierajúcim pomocou 526 zamestnancov. Do týchto charitných aktivít sa zapojilo aj viac ako 100 dobrovoľníkov a dobrodincov. Povolaní k službe slúžiť s radosťou, s pochopením a načúvajúcim srdcom, bez šomrania a odsudzovania. Tento mimoriadny rok často nad rámec pracovných možností, síl aj času. Aby vniesli núdznym nádej a svetlo na ich ceste životom. 

Aby sme mohli pomáhať, teraz potrebujeme pomoc od vás. Finančnou podporou môžete pomôcť rozvíjať naše charitné diela. Súčasná situácia nám neumožňuje realizovať pravidelnú jarnú zbierku na charitu tradičným spôsobom v kostoloch. Preto prosíme o podporu aj inou formou pomoci:

ZBIERKA NA CHARITU je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa koná dvakrát ročne vo všetkých kostoloch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej arci/diecézy. Arcidiecéznej charite Košice sú venované výnosy z farností Košickej arcidiecézy.  Tieto zbierky majú pre našu činnosť mimoriadny význam. Vďaka nim dokážeme skvalitňovať poskytované sociálne, zdravotnícke, doplnkové i vzdelávacie služby, ktorými stojíme blízko pri človeku. Ďakujeme za otvorené a vnímavé srdce pre potreby núdznych.