Aktuality

Čo máme nové?

Charita naďalej v kurze

pridal: Krajňák | dátum: 23. júla 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Prínos a. s. Bardejovské Kúpele pre hospic Matky Terezy.

Možno konštatovať, že v priebehu tohoročného júna bola činnosť charity jednej z najobdivuhodnejších inštitúcií III. sektora v našej krajine, mimoriadne úspešná. Začalo sa to vyhlásením aktivity „Národný týždeň slovenskej katolíckej charity“ , ktorá svojou, možno povedať naliehavou výzvou konať dobro v akejkoľvek podobe oslovila mnohých, ktorí ju nielen deklarovali, ale aj konali. Mám na mysli podporu a pomoc nášmu súcemu charitnému hospicu.

Medzi prvými sa k aktivite pridali a podporili ju zamestnanci z Poľsko-slovenského domu, ktorí operatívne a ústretovo poskytli svoje lukratívne priestory a pomohli zorganizovať nedávny workshop s následnou výstavou rôznych výrobkov „šikovných rúk babičiek“ s možnosťou kúpy z novoveského charitného Denného stacionára sv. Matky Terezy (DS), ktorý organizačne patrí pod Hospic Matky Terezy (HMT). Bolo to veľmi vydarené podujatie, ktoré mnohých potešilo.

O necelý týždeň, prišlo nečakané prekvapenie, keď sa dostavila skromná delegácia, ale s obrovským darom z popradskej firmy Whirpool, ktorá v rámci svojich šľachetných podporných programov v zmysle charitnej pomoci hospicu venovala tak prepotrebnú automatickú práčku. V tomto trende dobrodenia pokračovalo aj niekoľko ďalších nemenovaných dobrodincov, ktorí hospicu pomohli iba za poďakovanie a následné : Pán Boh zaplať!  To svedčí o dobrej skutočnosti, že naši ľudia pokiaľ ide o užitočnú vec a dobro radi pomáhajú a radi konajú, čo potvrdzujú aj tieto riadky.

Naposledy sa do tejto vlny dobročinnosti pridalo aj vedenie  a. s. Bardejovské Kúpele, ktoré prostredníctvom svojich inštitúcií (Ing. Tamara Šatánková, ekonomická riaditeľka a Mgr. Jaroslav Komora ml., konateľ REMEDIUM s.r.o.) ochotne a ústretovo poskytli a umožnili HMT a jeho  klientom z novoveského charitného DS zapojiť sa opäť do prezentácie svojej činnosti, nezvyčajnou workshopovou formou, k čomu im poskytlo stánok  pred Kúpeľnou dvoranou v rámci podujatia „ 16. Bardejovské kúpeľné dni“ 13.-14. júla 2019.

Zasa sa ukázalo, že spojenie príjemného s užitočným konať dobro obohatilo kolorit tohto skvelého podujatia, kde si  účastníci tohto mohli niektoré z vystavených výrobkov aj kúpiť za symbolickú cenu a podporiť charitné dielo. Na svoje si prišlo aj neuveriteľné množstvo detí ktoré využili  možnosť pomaľovania si tváre či paží, ktoré pôvabne a precítene i estetický  realizovala sociálna pracovníčka z HMT, Mgr. Monika Barnová. Ďalšími aktérmi tejto nezvyčajnej  aktivity  boli vedúca DS Mgr. Ľudmila Birková, opatrovateľka Anna Pavličková, klientka Mária Vavreková, dobrovoľníčka Ľudmila Sobeková i ďalší.

Za túto ich obetavú činnosť v prospech dobra a obdivuhodnej prezentácie sa im prišli osobne poďakovať aj riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice, Ing. Cyril Korpesio, vedúci HMT, PhDr. Bohuš Čepiga PhD.,  ako aj prezident Občianskeho združenia HMT, Ing. Ján Basa, čo týchto veľmi  potešilo a povzbudilo do konania ďalších aktivít.

Verme, že takéto aktivity nájdu svojich ďalších podporovateľov, ktorí nájdu v sebe láskavé srdce a ochotu charite  pomôcť, nakoľko ona je nositeľom progresu konať dobro a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní, teda tým ktorí sú beznádejne chorí a opustení, často bez osobného zavinenia. Takto získané prostriedky sa používajú na zveľadenie zariadení, akými sú v našom prípade novoveský denný stacionár a hospic.

Poďakovanie za zorganizovanie tohto ďalšieho skvelého podujatia si okrem spomínaných zaslúžia všetci, ktorí sa akýmkoľvek dielom pričinili za jeho úspešnosť.  Nech sa vám aj naďalej darí milí organizátori a podporovatelia v tejto šľachetnej činnosti pri konaní obra v zmysle známeho charitného príslovia: Pomáhajme pomáhať!

Spracoval: Mgr. Ing. Jozef Krajči

Foto: Archív HMT