Rómske komunitné centrum

Cieľom Rómskeho komunitného centra (RKC) je komplexné riešenie problému plnohodnotného uplatnenia Rómov v živote a v spoločnosti a to prostredníctvom pravidelne sa opakujúcich činností i jednorázových aktivít.

Z pravidelne sa opakujúcich aktivít je to v oblasti predškolskej výchovy starostlivosť o deti vo veku 3 – 6 rokov zameraná na matematiku, jazykovú, výtvarnú, telesnú a hudobnú výchovu, hygienické návyky. Ďalej voľnočasové aktivity pre deti vo veku 6 – 15 rokov ( hry rozvíjajúce slovnú zásobu, maľovanie, nácvik piesní, tanec, hygienické návyky), príprava desiaty pre deti navštevujúce RKC, kurz varenia a šitia, dielňa remeselných zručností, burza šatstva, katechéza detí i dospelých, Klub rómskej kultúry, 0. ročník základnej školy podľa osnov ZŠ Komenského 12, Lipany a poradenstvo (zamerané na pracovno – právne otázky, evidenciu na ÚPSVR, dávky v hmotnej núdzi, hľadanie zamestnania, korešpondenciu, výchovnú činnosť).

Medzi jednorazové aktivity možno zahrnúť Valentínsku diskotéku, stolnotenisový turnaj, Medzinárodný deň Rómov, sociálny prieskum, bohoslužbu slova, katechézu, krst dieťaťa, stretnutie s políciou a inými inštitúciami.

RKC spolupracuje s Mestským úradom Lipany, rómskou komisiou, s občianskym združením MVO Ľudia a voda, úradmi práce, sociálnych vecía rodiny a Úradom prešovského samosprávneho kraja.

Komunitné centrum

Komunitné centrum bolo založené na prelome rokov 2001-2002. Vzniklo na základe potrieb rómskych spoluobčanov, ich zlej sociálnej a duchovnej situácie,  čo si ako prvá všimla rehoľná sestra Bernadeta a vtedajší miestny kňaz, ktorí sa o založenie centra zaslúžili.

RKC má k dispozícii dve budovy, ktoré využíva na aktivity slúžiace rómskym obyvateľom.

Centrum sa nachádza  v blízkosti lokalít, kde žijú Rómovia, čo predstavuje  veľkú výhodu, kvôli častejšiemu kontaktu so samotnými klientmi.

RKC spolupracuje s rozličnými organizáciami pôsobiacimi v meste Stropkov ( MsÚ, ÚPSVaR, školy a školské zariadenia, ABC CVČ, občianske združenia, farský úrad, miestni podnikatelia a miestne firmy ).

Život v centre

V centre prebieha nácvik štyroch tanečných súborov vo veku detí od 5 do 18 rokov;  realizuje sa výtvarný a spevácky krúžok pre deti rôzneho veku; prebieha tu výučba náboženstva; priestor sa dáva deťom i na športové aktivity. Aktivitami sa pracovníci snažia u detí podporiť ich kultúrny a duchovný rozvoj. Dospelých povzbudzujú k aktívnej účasti na spoločenskom živote.  Priestor dostali i rómske hudobné kapely.

Predovšetkým dospelých mužov povzbudzujú pracovníci centra aj k športovým aktivitám. Takto sa už zúčastnili  mestskej futbalovej ligy spolu s  nerómskym obyvateľstvom, futbalového i volejbalového turnaja v rámci okolitých obcí.
V centre prebieha aj doučovanie detí s nepriaznivým školským prospechom.
Pre deti sa organizujú rôzne jednodňové akcie ako karneval, vianočné posedenie, MDD,  organizujú sa výlety do blízkeho okolia a pod.

Cez Potravinovú banku Slovenska sa pomáha rómskym rodinám a rodinám v sociálnej núdzi. Pomoc spočíva v sprostredkovaní rôznych darovaných potravín.  V priestoroch centra je šatník, ktorí je pravidelne dopĺňaný zásielkami od jednotlivcov a organizácií zo Slovenska i zahraničia.

Pracovníci RKC kladú veľký dôraz na vzdelávanie, podnecujú rodičov, aby podporovali deti  vo  vzdelávaní, nakoľko je významnou cestou k zlepšeniu podmienok ich budúceho života.

Cieľom celej činnosti RKC je snaha o zlepšenie života Rómskej komunity žijúcej v Stropkove ako aj odstraňovanie predsudkov, nepochopenia a zlého obrazu majority o tejto menšine, snaha o zlepšenie komunikácie medzi týmito dvomi skupinami navzájom.