Aktuality

Čo máme nové?

Pracovná ponuka: pracovník Komunitného centra Lipany

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 27. júna 2024 | kategória: Pracovné ponuky

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pracovník Komunitného centra Lipany. Obsadzujeme jedno pracovné miesto – zástup počas dlhodobej PN.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • asistuje ostatným pracovníkom pri výkone ich činností podľa ich pokynov a ich metodickým
  vedením;
 • vyhľadáva potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
 • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s užívateľom;
 • vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní; zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC;
 • ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka, prípadne iného jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činnosti, iných činnosti a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
 • vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.
Požiadavky na zamestnanca
 • nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), alebo
 • študent nižšieho stredného odborného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský
  zákon), pokiaľ má 2 roky pracovných skúseností.
 • Znalosť slovenského jazyka.
 • Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).
 • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
 • Práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom).

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice.  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem. 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 2.7.2024 do konca pracovnej doby.