Podporiť

POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ

 

ZBIERKA

Zbierka „Bývanie ľudí bez domova“  je určená ma všeobecne prospešný účel ochrany zdravia a rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy , ktorej čistý výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na zabezpečenie dočasného ubytovania pre ľudí bez domova.

Prispieť aktuálne od mája do septembra 2019 môžete:

  • zaslaním dobrovoľného peňažného príspevku na osobitný účet zbierky SK35 0200 0000 0029 4560 3555, vedený vo VÚB a.s.
  • zaslaním darcovskej SMS správy v tvare DMS DOMOV (DMS medzera DOMOV) na číslo 877                                                                                                                                      

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS DOMOV (DMS medzera DOMOV) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora (O2, Orange, Telekom). Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.

FINANČNÝ DAR

Arcidiecézna charita Košice uvíta každú vašu pomoc – finančnú, materiálnu, dobrovoľnícku prácu, ako aj iné formy Vašej podpory.

Pokiaľ máte záujem finančne nás podporiť poukázaním peňazí na náš účet, môžete tak spraviť jednorázovo alebo zadať aj drobnú platbu ako trvalý príkaz.

Bank. spoj.: Prima banka
č. ú.: 9330 433 002/5600

IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002

 

2%

Arcidiecézna charita Košice  si cení darovanie Vašej 2% (3%) dane z príjmov za uplynulý  rok 2018.

Tento rok 2019 ich smerujeme na Občianske združenie Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, ktorý je zariadením Arcidiecéznej charity Košice. Ide o vôbec prvý hospic na Slovensku uvedený do prevádzky už pred pätnástimi rokmi.

Aj s Vašou pomocou budeme môcť skvalitňovať služby pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Predvyplnené tlačivá si môžete stiahnuť v požadovanom formáte kliknutím na obrázok  nižšie.

Vyhlásenie

Potvrdenie