Aktuality

Čo máme nové?

Odborný pracovník Komunitného centra v Stropkove

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 20. februára 2020 | kategória: Pracovné ponuky

Poskytovateľ KC  Arcidiecézna charita Košice, Mlynská 724, 091 01  Stropkov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC – zastupovanie počas materskej dovolenky. Záujemcovia môžu svoje žiadosti zasielať poštou na adresu Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice alebo emailom na adch-ke@charita-ke.sk.

Miesto práce
Komunitné centrum Stropkov
Mlynská 724

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, zastupovanie počas materskej dovolenky

Mzdové podmienky
829,50 eur/mesiac

Oznam-o-výberovom-konaní_-10_03_2020_page-0001

Oznam-o-výberovom-konaní_-10_03_2020_page-0002

Oznam-o-výberovom-konaní_-10_03_2020_page-0003

Oznam-o-výberovom-konaní_-10_03_2020_page-0004

Charakteristika práce odborného pracovníka KC
 • Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.
Požiadavky na zamestnanca
 • osobnostné predpoklady: empatia; flexibilita; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
  znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • administratívne zručnosti,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
 • Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem.
 • Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05/03/2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
 • Výberové konanie sa uskutoční dňa 10/03/2020 o 8:30 hod. v priestoroch KC ACHKE – Stropkov, Mlynská 724, 091 01 Stropkov