Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáte prácu? Pozícia: odborný pracovník – garant Komunitného centra Lipany

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 25. januára 2023 | kategória: Pracovné ponuky

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu ODBORNÝ PRACOVNÍK – GARANT KOMUNITNÉHO CENTRA LIPANY (obsadzujeme 1 pracovnú pozíciu).

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
  • Cieľom práce odborného pracovníka – garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu ku klientom – prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
  • Ďalšie podrobnosti nájdete v Ozname o výberovom konaní.
Požiadavky na zamestnanca
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) alebo
  • b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a).
  • Minimálna požadovaná prax je 1 rok v sociálnej práci v priamom styku s cieľovou skupinou.
  • Znalosť slovenského jazyka.
  • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
  • Práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom).
  • Ďalšie podrobnosti nájdete v Ozname o výberovom konaní.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“ Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10.02.2022 do konca pracovnej doby. 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.