Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáte prácu? Pozícia: asistent odborného pracovníka

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 9. februára 2023 | kategória: Pracovné ponuky

Arcidiecézna charita Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu ASISTENT ODBORNÉHO PRACOVNÍKA KOMUNITNÉHO CENTRA PAVLOVCE NAD UHOM (obsadzujeme 1 pracovnú pozíciu na zástup počas dlhodobej práceneschopnosti ).

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • pracuje pod metodickým vedením odborného pracovníka – garanta a odborného pracovníka pri výkone ich činností,
 • mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia,
 • vyhľadáva potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC/NDC/NSSDR,
 • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom (vedie napr. voľno-časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri príprave na školské vyučovanie, organizuje komunitné podujatia a aktivity),
 • zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC/NDC/NSSDR,
 • ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácii v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity),
 • vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie),
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov,
 • vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.
 • ďalšie podrobnosti nájdete v Ozname o výberovom konaní.
Požiadavky na zamestnanca
 • Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
 • Znalosť slovenského jazyka.
 • Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).

Záujemcovia o  uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.02.2023 do konca pracovnej doby.

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.