Charitatívno-sociálne centrá

Ich klientelu tvoria ľudia bez prístrešia – bezdomovci, ďalší neprispôsobiví – predovšetkým rómovia, ľudia vo výkone trestu a po prepustení z výkonu trestu, mnohodetné a neúplné rodiny.

V terajších priestoroch CHSC vykonáva sociálnu prevenciu a poskytuje svojím klientom predovšetkým sociálne poradenstvo, ktoré pomáha klientovi zorientovať sa v jeho problémovej situácii a v inštitúciách, ktoré mu môžu pomôcť vyriešiť alebo zmierniť krízu. Z ostatných služieb je to pomoc pri vybavovaní dokladov, sprevádzanie po úradoch a iné služby podľa potrieb klientov a možností CHSC. Súčasťou CHSC je aj stredisko osobnej hygieny, v ktorom sa občanom bez prístrešia zabezpečuje osobná hygiena. Medzi jednorazové akcie CHSC patrí organizovanie vianočného posedenia pre klientov vždy tesne pred Štedrým dňom, ktoré je spojené s odovzdávaním skromných vianočných darčekov.  Prínosom sú aj dobrovoľníci, ktorí pre klientov pripravujú modlitbové stretnutia, organizujú klubovú činnosť a podobne.

Charitatívno sociálne centrum v Košiciach (CHSC)

je ambulantným zariadením, ktoré svoju činnosť vykonáva v priestoroch CHD sv. Alžbety. Poslaním CHSC je poskytovať predovšetkým sociálne poradenstvo a prevenciu ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi. Sociálne poradenstvo najčastejšie využívajú ľudia bez prístrešia, ktorí si okrem problémov s bývaním majú možnosť riešiť aj problémy základnej hygienickej očisty,  stravu vo forme desiatovej polievky, ktorá sa podáva raz denne. Cieľom poradenstva je v podstate eliminácia patológie, pomoc k nezávislosti, osobnostný rast, zvýšenie kvality života, riešenie potrieb človeka v núdzi, jeho duševné a fyzické zdravie. CHSC poskytuje v rámci sociálneho poradenstva  sprevádzanie po úradoch, administratívnu pomoc, pomoc pri vybavení dokladov a psychologickú pomoc. Keďže je sociálne poradenstvo vykonávané v priestoroch CHD sv. Alžbety, sociálny poradca pracuje aj s klientmi zariadenia a sociálnymi pracovníkmi. Pri práci využíva metódy na riešenie sociálnych problémov, najčastejšou je vytvorenie  celkovej anamnézy a diagnostiky klienta, pre efektívnu pomoc  plánu sociálnej pomoci.

V rodičovskom klube zriadenom pri CHSC v Humennom majú rodičia za pomoci psychologičky možnosť získať nové poznatky, odborné rady pri riešení rôznych životných situáciách a problémoch súvisiacich s rolou rodiča. CHSC poskytuje aj stravovanie pre sociálne odkázaných občanov.